Tømming av slamavskillere er forankret i forurensingsloven:

§ 26 (kommunal tømming av slam fra slamavskiller (septiktanker), privét mm)

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskiller og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Det står også i § 26:

Blir sanitært avløpsvann ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, kan forurensingsmyndigheten kreve slamavskilleren utkoblet.

Tømming av septiktanker skjer i sommerhalvåret. Det er viktig at kumlokket er lett tilgjengelig for tømmefirma (buskas fjernet, ingen store gjenstander over lokket etc.). Det er også viktig at lokk til slamavskiller er forsvarlig sikret for uvedkommende.

Hensikten med ordningen er å tømme og kontrollere anleggene slik at risikoen for forurensing reduseres. Slammet i slamavskilleren får også en vanskelig konsistens for renseanlegget det leveres til, dersom det blir liggende lenge i slamavskilleren.

Ordningen er bare tiltenkt de husstander som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Men også de som er tilknyttet kommunal ledning og fortsatt har septiktank, plikter å tømme en gang i året.

Tømming av slamavskiller faktureres samtidig med kommunale gebyrer, 2 ganger per år .