Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt.

Generelt

Ansvar: Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av Enhet for familie og helse

Informasjon nå i koronatider:

Skolehelsetjenesten: har et tilnærmet normalt tjenestetilbud, kontakt helsesykepleier på din skole ved behov for samtale! Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside.

 

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
 
Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
 
Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Du møter helsesykepleier og skolelege.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du på din skoles nettside.

Arbeidsoppgavene våre er helseundersøkelser, vaksinasjoner, veiledning og helseopplysning. Dette foregår individuelt og i grupper. Elever som har behov for det blir fulgt opp videre av den kommunale helsetjenesten, eller de blir henvist til spesialist.
Tjenesten tilbyr også samtaler til elever med spesielle problemer. Det skjer da i et samarbeid mellom hjem og skole. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen.

I første klasse deles det ut en brosjyre om skolehelsetjenestens tilbud.

Digital post

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 16.08.2022 10:12