Inntak til skole

Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sogner til. Rælingen kommunes forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen angir skolenes inntaksområder.

Skolekretsgrensene ble justert fra skoleåret 2018-2019 for elever født i 2012 eller senere og for tilflyttende elever på alle trinn. Elever som skal starte i 1. klasse, og som er bosatt og folkeregistrert i Rælingen kommune, får vedtak om skoleplass ved sin nærskole. Vedtak om skoletilhørighet sendes ut fra nærskolen i februar/mars det kalenderåret barnet begynner i 1. klasse.

Elever som skal begynne i 8. klasse, får skoleplass ved den ungdomsskolen barneskolene avgir sine elever til. Elever ved Blystadlia, Løvenstad og Rud skoler avgir sine elever til Sandbekken ungdomsskole. Elever ved Nordby, Smestad og Fjerdingby skoler avgir sine elever til Marikollen ungdomsskole.

Skolegrenser og kart

Barneskolene

 • Rud skole: Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda, Kroken, Buholen og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole.
 • Løvenstad skole: Alle med postadresse Løvenstad og alle med postadresse 2010 Strømmen som bor i Rælingen. I tillegg Vestre Strøm, Kroken, Buholen og Slynga.
 • Blystadlia skole: Alle med postadresse Blystadlia.
 • Fjerdingby skole: Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda og området ned til Hammeren til Fjerdingby skole.
 • Smestad skole: Bo-områdene sør for Kirkbyvegen til nord for Østergarden. Nordby skole: Fra og med Østergarden og Burvegen til Enebakk grense.

Ungdomsskolene

 • Sandbekken ungdomsskole: Bo-områdene nord for Longsdalen til og med Blystadlia. Hele Strandvegen. Unntatt Øgardshøgda.
 • Marikollen ungdomsskole: Bo-områdene fra og med Longsdalen og sør til Enebakk grense samt Øgardshøgda.

Se kart over skolegrensene på kommunekart.

Eller se bilder: 

Når du flytter til Rælingen

Familier som flytter til Rælingen med skolebarn må kontakte sin nærskole.

Skolebytte

Foresatte kan søke om plass på annen skole enn nærskolen. Å få plass ved en annen skole enn nærskolen er ingen rettighet, og skolen har ikke plikt til å innvilge en søknad. 

Søknader kan innvilges dersom det er tilstrekkelig kapasitet på skolen som eleven søker seg til. En søknad om skolebytte sendes til den skolen eleven søkes til, med kopi til den skolen eleven går på. Det er skolen det søkes plass ved som saksbehandler søknaden.

En avgjørelse om skolebytte vil bli vurdert ut ifra flere momenter. Blant annet søskenforhold, kapasitet på skolen, farlig skolevei, lang skolevei, venner, ønsker nytt skolemiljø osv. Listen er ikke uttømmende. 

Det er opp til hver enkelt skole å vurdere om de har mulighet til å ta inn elever som kommer fra en annen skolekrets. Skolene gjør en konkret individuell vurdering hvor alle momentene i saken vil bli vurdert.

Skjema for søknad om å bytte skolekrets

Felles frist til å søke om skolebytte – 1. april 

Før skolen vurderer din sak om skolebytte, må skolen ha oversikt over det kommende skoleåret og hvor mange elever som har krav på å gå på nærskolen, enten det gjelder første klasse, åttende klasse eller et annet klassetrinn. De elevene som hører til den enkelte skole, har fortrinnsrett etter gjeldende lov og lokal forskrift. Skolene kan derfor ikke behandle søknader som sendes inn ferdig, før det kommende skoleåret i større grad er kartlagt. Rælingen kommune har i den forbindelse satt 1. april som felles frist for søknad om skolebytte. Etter 1. april vil hver enkelt skole vurdere søknaden og et svar vil bli gitt til søkere innen tre uker.  

Det er viktig at foresatte skriver mest mulig utfyllende i søknaden om hvorfor barnet ønsker skolebytte og hva som er grunnlaget for søknaden.  

Videre er det viktig å merke seg at søknadene som blir behandlet 1. april gjelder kun for de som ønsker oppstart i august for skoleåret 2020/2021.  

Se informasjonsskriv om skolebytte for skoleåret 2020/2021.

Ved flytting innad i kommunen

Ved flytting innad i kommunen, er det gjeldende inntaksområder som avgjør hva som blir elevens nærskole. Foresatte må sende flyttemelding til skolen eleven går på, og henvende seg til ny nærskole når flytting medfører at eleven bosettes i annet inntaksområde. Ny nærskole fatter vedtak om skoletilhørighet. Dersom foresatte ønsker at eleven skal få fortsette ved tidligere skole, gjelder rutiner for søknad om skolebytte (se over).

Ved flytting ut av kommunen

Elever som bor i/flytter til andre kommuner, har ikke rett til skoleplass i Rælingen. Dersom en elev bosatt i en annen kommune av særskilte grunner vil søke skoleplass i Rælingen, må elev/foresatte kontakte bostedskommunen og be kommunen dekke utgifter til skoleplassen i Rælingen. Dersom det er aktuelt, må bostedskommunen kontakte Rælingen kommune og anmode om at eleven får skoleplass her og stille refusjonsgaranti. Slike anmodninger kan etterkommes av Rælingen kommune, dersom det er ledig kapasitet ved den aktuelle skolen.

Skolekretsgrenser justering Fjerdingby og Rud fra skoleåret 2018–2019

Kommunestyret vedtok 21.03.2018 endringer i inntaksområder i forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen.

Endring i inntaksområder for barneskolene og ungdomsskolene f.o.m. skoleåret 2018-2019 gjelder for elever født i 2012 eller senere, og for tilflyttende elever på alle trinn. Dette medfører følgende:

 • elever som starter i 1. klasse f.o.m. skoleåret 2018-2019 følger de nye inntaksområdene
 • for elever i 1.-10. klasse som flytter til kommunen underveis i skoleåret f.o.m. skoleåret 2018-2019 gjelder de nye inntaksområdene
 • for elever som begynte på barneskolen før høsten 2018, gjelder gamle inntaksområder ved overgang til ungdomsskolen
 • for elever som begynte i 1. klasse i 2018 eller senere, gjelder nye inntaksområder også for ungdomsskolene. Det betyr at inntaksområdene for Sandbekken ungdomsskole justeres i forhold til Rud skole og Marikollen ungdomsskole i forhold til Fjerdingby skole.

Les hele saksutredningen

Se kart over de nye inntaksområdene