Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolefritidsordning (SFO)

Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO).

Generelt

Ansvar: Den enkelte barneskole har selvstendig ansvar. Finn din skole her

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

SFO-plass søkes det om via kommunens skoleadministrasjonssystem Visma Flyt Skole  ( Pålogging via ID-porten )  I Visma Flyt Skole kan du også logge deg inn og kontrollere kontaktinformasjon.

Hvis du nettopp har flyttet til Rælingen kommune og ikke har tilgang til Visma Flyt Skole enda, kan du benytte skjema for SFO, under  Skjemaer i menylinjen på nettsidene.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Målgruppe er primært barn i grunnskolens fire første klassetrinn. Barn med særskilte behov har rett til plass inntil 7. klassetrinn. Dersom det er ledig plass, kan også barn over 4. trinn gis ordinær plass.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

12 timer gratis SFO for førsteklassinger
Førsteklassinger som har deltidsplass vil få SFO gratis. For de med heltidsplass vil prisen baseres på de resterende timene.

Redusert betaling for elever på 1. til 4. trinn.
Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

Barn med særskilte behov
Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Priser for Skolefritidsordningen (SFO)i Rælingen kommune finner du under Priser/gebyrer i menylinjen på nettsidene.

Du kan også finne prisene under denne lenken.

 

Samarbeidspartnere


Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-4.

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen
Forskrift til opplæringslova
Forvaltningsloven
Opplæringslova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker om redusert betaling må du informere om:

  • din sivilstand
  • hvis du ikke har felles barn med din ektefelle/samboer/partner må du informere om det
  • din eller husholdets samlede brutto inntekt
  • dersom du ikke bor sammen med barnets andre forelder, må du informere om det. Det er inntekten til den forelderen som bor på barnets folkeregistrerte adresse som brukes til å beregne inntekt.

Søknaden sendes til kommunen.

Se skjema for SFO under Skjemaer i menylinjen på nettsidene.

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 15.06.2022 10:47