Rødt og mørkerødt varsel innebærer:

RØDT varsel – meget stor skogbrannfare (70-150)

 1. Alle forholdsregler for orange varsel gjelder

 2. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse.

 3. Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter

 4. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale

 5. Unngå drift på tørre furukoller

 6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild

 7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart

 8. Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder

 9. Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking

 10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind

 11. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen

 

MØRKERØDT – Ekstremt tørt (>150)

 1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare enn indeksen tilsier

 2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse

 3. Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

Forhåndsregler ved skogsdrift ved skogbrannfare

Forhåndsregler ved skogbrannfare ved skogsdrift (last ned som pdf)