Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som finansieres. Rælingen kommune lyser nå ut midlene som en intern tilskuddsordning i kommunen for tiltak som kan gjennomføres første halvdel av 2021. Kommunens egne kriterier og krav til søknad er beskrevet under.

Hva kan det søkes om?

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne i Rælingen direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende kan søkes om. Tiltak kan være i form av direkte innkjøp eller i form av kompetanseheving og kunnskapsformidling.

Tildelingskriterier

Søknadene blir prioritert etter følgende tildelingskriterier

  • Tiltak som er konfliktdempende
  • Tiltak som kommer større grupper i lokalsamfunnet til gode
  • Tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger
  • Tiltak som kan gjennomføres første halvdel av 2021

Hvem kan søke?

Alle som ønsker å gjennomføre et tiltak i kommunen som er rettet mot formålet i søknadsordningen kan søke.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Fremdriftsplan
  • Beskrivelse av hvordan tiltaket vil virke konfliktdempende og hvem som er målgruppen for tiltaket.

Søknad sendes til postmottak@ralingen.kommune.no med emne «søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv».

Ønsker du mer informasjon om tilskuddsordningen kan du ta kontakt med Rælingen kommune v/Joakim Lyngen på joakim.lyngen@ralingen.kommune.no.

 Søknadsfrist: 30.november.2020