Vedtak og konsept

PS 22/26 Ombygging av Sandbekken ungdomsskole trinn 1 - valg av konsept Kommunestyrets behandling av sak 26/2022 i møte den 16.03.2022: Behandling Ordfører fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstiling: Innstillingspunkt to tillegges følgende setning: Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt investeringsportefølje Votering: Innstilling fra formannskapet med tilleggsendring fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak 1. Ombygging av Sandbekken ungdomsskole planlegges i tråd med konseptet som beskrevet i denne saken.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfasen for ombygging av byggetrinn 1 innenfor en kostnadsramme på 2 mill. kroner. Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt investeringsportefølje.

Se mer: 

Ombygging av Sandbekken ungdomsskole trinn 1 - valg av konsept.