Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune har samordnet opptak til barnehageplasser med oppstart fra august 2022. Søknad registreres på barnehageportalen. I barnehagebrosjyren finner du all informasjon du trenger for å søke. 

Søknad registreres på barnehageportalen (klikk på lenken). I barnehagebrosjyren finner du all informasjon du trenger for å søke. 

Det er to søknadsfrister: 1. februar og 1. mars: 

1. februar: Frist for ventelisteoppdatering av søknader registrert i 2021. For at søknaden skal gjelde for 2022, må denne oppdateringen/bekreftelsen gjøres av foresatte. Foresatte med barn på venteliste fra 2021 har fått påminnelse om dette på e-post.  

1. februar: Søknadsfrist for overflytting til annen barnehage eller endret oppholdstid i barnehagen. Dette gjelder barn som allerede har plass i barnehage i Rælingen. 

1. mars: Søknadsfrist for nye søknader  

For søkere som har søkt innen 1. mars vil den elektroniske søknaden være sperret for endringer i perioden fra 2. mars til etter at hovedopptaket er avsluttet medio april. Det er den samme søknaden som gjelder gjennom hele hovedopptaket. Nye søknader som registreres etter 1. mars blir ikke vurdert i hovedopptaket. 

 

Rett til plass:  

Barn bosatt i Rælingen som fyller ett år innen utgangen av august 2022 og har søkt innenfor fristen 1. mars 2022, har rett til barnehageplass i hovedopptaket for oppstart i august.  

 

Barn bosatt i Rælingen som fyller ett år i perioden september – november 2022 og har søkt innenfor fristen 1. mars 2022, har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.  

 

Barn som ikke fyller kriteriene for rett til barnehageplass, kan ved ledighet i plass bli vurdert i hovedopptaket eller bli satt på venteliste til etter at hovedopptaket er avsluttet.

 

Rett til plass gjelder plass i en barnehage i kommunen, ikke den/de barnehagene man søker. 

 

Følgende søknader blir ikke behandlet i hovedopptaket:

 

Barn som begynner på skolen høsten 2022

De som ønsker plass i 2023

Barn som er født i 2022 

Elektronisk søknadsskjema finnes på barnehageportalen.(klikk på lenke). Foresatte som ikke har tilgang til Internett, kan få hjelp til å søke både i de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene, samt på helsestasjonene og på servicetorget i rådhuset. 

 

Dokumentasjon som kreves i henhold til enkelte prioritetskoder må sendes per post til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen fristen 1. mars 2022. Merk konvolutten: Barnehage. Det framkommer i det elektroniske søknadsskjemaet hvilke prioritetskoder som krever dokumentasjon. 

 

Søknader innkommet etter fristen 1. mars 2022 blir ikke behandlet ved hovedopptaket, men barnet blir stående på venteliste til hovedopptaket er avsluttet og vil bli vurdert ved løpende opptak ut året 2022. 

 

Tilbud om plass sendes ut i to omganger. De som takker nei til tilbud, vil ikke ha rett til å motta nytt tilbud. 

 

Første gang publisert 7.01.22.