SafiR-utvalget er en koordinering på tvers i kommunen mellom enheter og aktuelle fagtjenester, for å fremme samarbeid på tvers til beste for et godt oppvekstmiljø og godt kriminalitetsforebyggende arbeid. 

SafiR støtter trivselstiltak i nærmiljøet rettet mot aldersgruppa 0-18 år - løpende søknadsbehandling. 

SafiR-utvalget disponerer kr 40 000,- til å støtte forebyggende tiltak etter søknad. Støtte kan gis til igangsetting av aktiviteter eller til arrangementer som kan bidra til å fremme trivsel og trygghet i nærmiljøet, som fremmer aktivitet og god helse, virker integrerende og kan virke forebyggende på rus/kriminalitet. Søknader om tiltak hvor det er et samarbeid mellom barnehage/skole og lag/forening vil bli prioritert. Tiltakene må være i tråd med SafiRs formål. Det gis ikke støtte til drift.

Eksempel på tiltak som har fått støtte tidligere er

  • maling av underganger

  • utstyr til lekeaktiviteter

  • felles foreldremøter med ekstern foreleser

  • rusfritt arrangement for ungdommer

 

Skriftlig søknad som beskriver hvem som er ansvarlig for aktiviteten og hva pengene skal brukes til, sendes til:

SafiR-utvalget, e-post:  postmottak@ralingen.kommune.no.

Ved spørsmål kontakt Synne Uddmo Ask på telefon: 63 83 52 73 eller Brynhild Belsom på telefon: 63 83 51 56.