SafiR-utvalget er en koordinering på tvers i kommunen mellom enheter og aktuelle fagtjenester, for å fremme samarbeid på tvers til beste for et godt oppvekstmiljø og godt kriminalitetsforebyggende arbeid. SafiR-utvalget disponerer kr 40 000,- til å støtte forebyggende tiltak etter søknad.

SafiR ønsker å støtte trivselstiltak i nærmiljøet rettet mot aldersgruppa 0-18 år, søknadsfrist 1. mars og 1. september 2016,

Støtte kan gis til igangsetting av aktiviteter eller til arrangementer som kan bidra til å fremme trivsel og trygghet i nærmiljøet, som fremmer aktivitet og god helse, virker integrerende og kan virke forebyggende på rus/kriminalitet. Tiltakene må være i tråd med SafiRs formål.

Eksempel på tiltak som har fått støtte tidligere er felles foreldremøter i samarbeid mellom skoler med ekstern foreleser, MOT-arrangementer, rusfrie arrangementer for ungdom. Det gis ikke støtte til drift. Søkere kan være frivillige lag og foreninger, FAU, skoler og barnehager. Søknader hvor det er et samarbeid mellom barnehage/skole og lag/forening vil bli prioritert.

 

Skriftlig søknad som beskriver hvem som er ansvarlig for aktiviteten og hva pengene skal brukes til sendes til:

SafiR-utvalget, e-post:  postmottak@ralingen.kommune.no.

Ved spørsmål kontakt Brynhild Belsom på telefon: 63 83 51 56.