Kriterier/vilkår

 • Du må bo eller oppholde deg i Rælingen kommune. 
 • Du må ha et rusproblem eller annen avhengighetsproblematikk.
 • Tjenesten er basert på samtaler, faglig vurdering og kartlegging.  
 • Vi legger stor vekt på evne til egenomsorg og helsetilstand.                    
 • Rustjenesten vurderer behovet fortløpende. 

 

Hjemmel

 • Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2). 

 

Hvem kan få tjenesten

 • Målgruppen er innbyggere over 18 år som har rusproblemer og/ eller annen avhengighetsproblematikk. Tjenesten tilbyr også hjelp til personer med samtidige rus og psykiske lidelser i samarbeid med psykisk helsetjeneste.  

 

Tjenestens innhold

 • Tjenester tilpasses individuelt etter kartlagt og nødvendig behov, og med fokus på ressurser og medvirkning 

 

Eksempler på tjenester kan være

 

Oppfølging av rusmiddelavhengige og de som står i risiko for å utvikle en avhengighet til ulike rusmidler. 

 • LAR, legeassistert rehabilitering. 
 • Koordinering av tjenester, ansvarsgruppe eller tverrfaglige team (IP). 
 • Samarbeid med andre offentlige og private instanser. 
 • Individuelle samtaler.
 • Ambulant oppfølging utenfor enhetens kontorer. 
 • HAP, hasjavvenningsprogram. 
 • Oppfølging av gravide med rusproblematikk. 
 • Bistand til å søke om rusbehandling. 
 • Støtte og veiledning til pårørende, og videre los funksjon til pårørendesentre, organisasjoner, og ulike tilbud om selvhjelp. 
 • Kartlegge funksjoner knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk. 
 • Gi råd, veiledning og hjelp til å nå egne mål. 

Betaling

 • Tjenesten er gratis. 

 

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen:

 • Søknadskjema finner du på Rælingen kommunes nettsider.  
 • Søknaden sendes til: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO), postboks 100, 2025 Fjerdingby. 
 • Når søknaden er mottatt ved THO, blir du kontaktet for en kartleggingssamtale, der ressurser og utfordringer belyses. Det legges vekt på brukermedvirkning. 
 • Etter samtykke fra deg, innhentes de opplysningene som er nødvendige for å belyse saken. Dette vil danne grunnlag for en vurdering om vilkår for rett til tjenester er oppfylt. En faglig vurdering av nødvendig og forsvarlighet danner grunnlag for vedtak. I vedtaket skal en begrunnelse for innvilgelse eller avslag framkomme.  
 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette, og får opplyst når vedtaket blir fattet. 
 • Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Informasjon om klageadgang medfølger vedtaket. 
 •  

Hva kan du forvente av oss? 

Du kan forvente at vi:

 • Fatter et vedtak som gir deg rettigheter du har krav på etter Pasient- og Brukerrettighetsloven. 
 • Gir tjenester slik det fremkommer i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet. 
 • Vi planlegger tjenesten sammen med deg og ditt nettverk. 
 • Samarbeider tett med andre tjenester i egen avdeling og med forebyggende helsetjenester i kommunen i.f.t forebygging blant ungdom, NAV og tjenestekontoret for helse og omsorg når det gjelder boligutfordringer. 
 • Vi vurderer ditt behov for tjenesten og tjenestens innhold og omfang fortløpende. 
 • Etterlever verdiene Respekt, Ansvarlighet og Redelighet. 
 • Overholder taushetsplikten, men samarbeider tverrfaglig med annet helsepersonell dersom dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. I denne forbindelse blir du bedt om å gi ditt samtykke. 

 Vi tilbyr ikke:  

Å kjøre deg ulike steder. 

Flytting og styring av økonomien din, men vi kan bistå med å sette deg i kontakt med noen som kan hjelpe deg. 

 

 

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du: 

Gjør deg kjent med vedtakets innhold. 

Er villig til å motta bistand i henhold til inngåtte avtaler og planer. 

Er tilgjengelig i avtalt bistandstid, og gir beskjed når du av ulike grunner ikke skal ha bistand.

Er med og utfører de aktivitetene eller delhandlingene du klarer selv. Samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.