Vedtak og konsept for totalrehabilitering og tilbygg

Se vedtaket:
PS 22/25 Rud skole - valg av konsept for totalrehabilitering og tilbygg Kommunestyrets behandling av sak 25/2022 i møte den 16.03.2022: Behandling Ordfører fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstiling: Innstillingspunkt fem tillegges følgende setning: Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt investeringsportefølje Ole Jakob Holt (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Villaen på den bevaringsregulerte eiendommen Skolevegen 18A tas med som en integrert del av skolens bygningsmasse i de videre planene. På sikt vurderes huset brukt i undervisningssammenheng. Votering: Tilleggsendring fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Holt falt mot sytten stemmer (2SP, R, 2MDG, 7H, V, KRF, 3FRP)

Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak 1. Konsept for rehabilitering og utvidelse av Rud skole godkjennes, og prosjektet går over i planleggingsfasen.

2. Det igangsettes planleggleggingsfase for totalrehabilitering og utvidelse av Rud skole for inntil 475 elever.

3. Skolens behov for kroppsøvingsarealer løses ved at prosjektet inkluderer en idrettshall.

4. Det igangsettes arbeid med planprosess for Rud skole.

5. Det bevilges 5 mill. kroner til planleggingsfasen for Rud skole. Bevilgningen innarbeides i 1. tertial 2022. Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt

Se mer:Rud skole - valg av konsept for totalrehabilitering og tilbygg.pdf