Punktet om tilleggsgebyr (§ 4) fjernes fra forskriften. Dette er vagt og kommunen kan finne hjemmel for gebyr i andre forskrifter ved behov, f. eks. ved manglende vedlikehold av privat ledningsnett. Det opprettes et gebyr for oppmøte og avlesning av vannmåler. Det er i enkelte tilfeller manglende innrapportering av vannmålerstand over flere år eller tall som ikke stemmer, som gjør det nødvendig for kommunen å reise ut for å avlese private vannmålere.

09.12. 2015 (saksnr. 120/2015) ble det vedtatt av kommunestyret å endre satsene for tilknytningsavgift fra tre satser til en sats (§ 5). Dette ønsker vi å få med inn i forskriften. Endringen i antall satser gir en forenkling og harmonerer med nabokommunenes praksis. Ny sats er som tidligere middelsats, og gjelder for alle nye boenheter og tilbygg på eksisterende bygg, uavhengig av hvilken sats som tidligere er benyttet.

09.12.2009 (saksnr. 98/09) ble det bestemt av kommunestyret at NS 3940 skulle brukes for beregning av bruksareal i Rælingen kommune fra og med 01.01.2010. Beregnet bruksareal etter NS 3940 skal brukes som grunnlag for å beregne tilknytningsgebyr for vann og avløp og for å beregne variabel del av årsgebyret for de som ikke har vannmåler. Bygg fra før 2010 har betalt tilknytningsgebyr for vann og avløp etter flere ulike modeller, men arealet er mindre enn etter NS 3940. Når disse boligene omdisponerer f. eks. en garasje til en utleieenhet vil de måtte betale tilknytningsgebyr for dette omdisponerte bruksarealet (§ 5).

Det skal betales et fastledd for vann og avløp per boenhet (§ 6). Det gjøres stort sett det i dag allerede, for eksempel for blokker og borettslag. Når dette presiseres i forskriften, betyr det at det gjelder alle boenheter med egen inngang til enheten med bad og kjøkken. Kommunen vil da kunne kreve at utleieboenheter i eneboliger som tilfredsstiller definisjonen, skal betale et fastledd for boenheten. Dette vil kunne gi en enebolig med ekstra boenhet en økning i årsgebyret på ca. kr 1500,- inkl. mva. per år. Dette vil gi større likhet.

For bygg som skal betale tilknytningsavgift for vann og avløp (engangsbeløp), vil tilknytningsavgiften beregnes for hver enkel boenhet (§ 5). Det vil si at når det bygges for eksempel en blokk beregnes tilknytningsavgiften for hver enkel boenhet og summeres opp, i stedet for å beregne ut fra det totale bruksarealet. Dette vil også gi en større likhet mellom innbyggere i blokk og enebolig. 

Det tas inn i forskriften en beskrivelse av abonnentens plikter i forhold til avlesning av vannmåler     (§ 7). Bakgrunnen er at kommunen ønsker at forpliktelsene kommunen og abonnenten har i forhold til vannmåleravlesning, skal være tydelige.

Vannmåleren er boligeieres eiendom (§ 7). Vi tar derfor bort bestemmelsen om at Kommunens driftsavdeling/rørleggerkontroll avgjør hvem som kan foreta montering, vedlikehold, flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Endringer er listet opp i kulepunktene:

I.Generelle bestemmelser

 • Oppdatering av hjemmelsgrunnlag

 • Begrepet betalingsregulativet erstattes av gjeldende betalingssatser

§ 3  Definisjoner

 • Bokstavering erstatter kulepunkter

 • Oppdatering av henvisning til Plan- og bygningsloven, tidligere §§ 65,66 og 92 erstattes av §§ 27-1 og 27-2 i ny lov.

 • Henvisning til NS 3940 er omformulert

 • Det er tatt inn en definisjon av boenhet og definisjon av avløpsvann

II.Vann- og avløpsgebyrer

 

§ 4  Gebyrtyper

 • Det opprettes et oppmøtegebyr for avlesning/kontroll av vannmåler

 • Tilleggsgebyr strykes

 

§ 5 Gebyr for tilknytning

 • For nybygg skal tilknytningsgebyr betales per boenhet

 • Nytt kulepunktFor bygninger med brukstillatelse datert før 01.01.2010 som omdisponerer til ny(e) boenhet(er). Fra om med 2010 blir bruksarealet beregnet etter NS 3940

 • De tre satsene for tilknytningsavgift for vann- og avløpstjenester erstattes med én sats

 • Det føyes til at engangsgebyret fastsettes i forhold til byggets størrelse basert på beregning av bruksareal (BRA) i henhold til NS 3940.

 

§ 6 Årsgebyr

 • Presisering: når årsgebyret skal betales fra og med

 • Presisering: hvordan gebyrmodellen er bygget opp (fastledd og forbruksdel) og at det skal betales fastledd per boenhet i boligen

 • Kommunen kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, abonnenten strykes

   

§ 7 Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler

 • Det tas inn atAbonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning kan kommunen fastsette årsgebyret stipulert eller skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesning og kan kreve kostnadene vedrørende dette dekket.

 • Det strykes at Kommunens driftsavdeling/rørleggerkontroll avgjør hvem som kan foreta montering, vedlikehold, flytting, bytting eller fjerning av måleren.

   

§ 11 Innbetaling av gebyrer

 • Presisering: igangsettelse (byggetillatelse) erstattes av igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak

 • Fjerner:Gebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

 

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12 Innkreving av gebyrer

 • Det føyes til Både engangsgebyr for tilknytning og årsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Se mer:

Lenke til forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 2009. Gjeldende utgave.

Lenke til forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Revidert utgave.