Disse veiene har blitt forsterket ved bruk av asfaltfresing og dypstabilisering. Denne metoden er tidligere benyttet i Rælingen blant annet i Tomtervegen. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og ny masse blir tilført, og eventuelt tilført bindemiddel i form av bitumen eller kalk. Veien blir så komprimert og rettet før asfaltering. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode.