Det er bygget ny mur og laget nye grøfter i Aamodtterrassen som kan håndtere overvann fra veien og fungere som snølagring om vinteren. I hele området er det byttet ut eldre veilysarmatur til LED armaturer, og trestolper blir byttet ut til veilysmaster og kabler lagt i bakken. Det vil fortsatt være igjen noe trestolper og strømkabler i luftstrekk (Hafslund nett).

Veiene er forsterket ved bruk av dypstabilisering og asfaltert. Rekkverk blir også byttet ut. Fartshumper i Hans Rustadsveg kommer også på plass.

Det er utført dypstabilisering av veiene Aamodtterrassen, deler av Mor Smes veg og deler av Hans Rustadsveg. Etter asfaltering av veiene vil avslutninger asfalteres mot avkjørsler og banketter legges på siden av veiene.

Dypstabilisering som forsterkingsmetode er tidligere benyttet i Rælingen blant annet i Tomtervegen, Knut Thorstensens veg, Taijevegen med flere. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og pukk blir tilført, og eventuelt tilført bindemiddel i form av bitumen eller kalk. Veien blir så komprimert og rettet før asfaltering. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv rehabiliteringsmetode. 

I arbeidsperioden vil det være begrenset fremkommelighet, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Har du spørsmål om arbeidene? Send oss en e-post