Rælingen kommune ved entreprenør Bent Aasli AS, har startet opp gravearbeider i Eikelivegen . Vann- og avløpsledningene er gamle og i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Arbeidet er en videreføring av arbeidene i Sorenskrivervegen/Eikelivegen fra 2014. Prosjektet er i henhold til vedtatte investeringsplaner.

Nå er det Eikelivegen, Wessels veg, Balders veg og deler av Peder Jølsens veg som skal rehabiliteres. Her er det strekninger hvor overvann og spillvann går i felles ledning. Dette skal separeres i egne ledninger. Separering er viktig for å hindre at regnvann går rett til renseanlegget hos NRA IKS.

I anleggsperioden har det vært og vil være redusert fremkommelighet for gående og kjørende. Ansvarlig entreprenør og kommunalteknikk gjør sitt beste for at ulempene for beboere skal være minst mulig i anleggsperioden. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre trygg fremkommelighet og informasjon til nærmeste beboere. Det vil til enhver tid kunne stå maskinell redskap i området. Anlegget vil være sikret for uvedkommende i hele byggeperioden, men det er viktig at barn passes ekstra på mens arbeidene pågår.

Anlegget ventes å stå klart før sommeren 2017.