Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan i Rælingen kommune er et planverk over et avgrenset område i kommunen. Planen skal tydelig fremvise fremtidig utnyttelse av området. Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. 

Det kreves reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Reguleringsplan skal som hovedregel være i tråd med overordna plan. Kommunen kan avvise private planforslag som ikke er i tråd med overordna plan. 

To typer reguleringsplaner

Områderegulering er i kommunal regi.

Detaljregulering kan være i både privat og kommunal regi. 

Reguleringsplaner for nye områder i Rælingen kommune blir hovedsakelig utarbeidet av private. Saksbehandling av reguleringsplanene i kommunen skal ivareta kommunens arealpolitikk samt innbyggernes interesser samtidig med at statlige retningslinjer og krav oppfylles. Mange hensyn skal dermed ivaretas og medfører ofte at det må foretas kompromisser mellom ulike interesser.

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet og offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunen skal fange opp de ulike interessene som berører den enkelte reguleringssaken. Etter endelig vedtak i kommunestyret kan berørte parter påklage vedtaket.

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag