Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Generelt

Ansvar: Utbyggingsservice

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering eller som detaljregulering. Detaljregulering fremmes ofte av private interesser. En områderegulering fremmes av eller i samarbeid med kommunen. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som gir en detaljert områdevis avklaring av arealbruken.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

Kriterier/vilkår

En reguleringsplan som fremmes av private må være utarbeidet av fagkyndige.

Dersom bygge- og anleggstiltak innenfor et område med privat reguleringsplan ikke er igangsatt senest 10 år etter planen er vedtatt, skal kommunen påse at planen i nødvendig grad er oppdatert, jf § 12-4.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag. Se kommunens gebyrregulativ.

Samarbeidspartnere

og medvirkning

Du må varsle berørte offentlige organer og andre interesserte når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder

registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet.

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når høringsfristen for planoppstart er gått ut, utarbeides det et komplett planutkast i henhold til krav fra kommunen. Se link til kommunens mal for planbeskrivelse ovenfor.

 

Saksbehandlingstid

Planforslaget sendes til kommunen for 1.gangsbehandling. Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt gjennom en 1.gangsbehandling. Saken legges ut til offentlig ettersyn. Når fristen for merknader har gått ut legges saken frem for behandling 2.gang i planutvalget som eventuelt sender saken til kommunestyret for endelig vedtak. 

 

Frister for merknader/uttalelser:


- Ved varsel om oppstart skal frist for å komme med merknader settes til ca. 4 uker. Dersom det er krav om konsekvensutredning skal fristen settes til minst 6 uker.
 
- Etter at planforslaget er 1.gangsbehandlet skal frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse være minst 6 uker. 
 
 

Klagemulighet

Når reguleringsplan er vedtatt er det 3 ukers klagefrist. 

Tjenesten oppdatert: 25.03.2021 16:55