1.gangsbehandling, 04.06.2019

2.gangsbehandling

Vedlegg 1 Plankart, datert 10.05.2019
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 10.05.2019
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 10.05.2019
Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 03.04.2019
Vedlegg 5 Overordnet overvannsplan, datert 08.04.2019
Vedlegg 6 Overvannsplan, datert 08.04.2019
Vedlegg 7 Flomplan, datert 08.04.2019
Vedlegg 8 Geoteknisk notat, datert 01.04.2019
Vedlegg 9 Geoteknisk rapport datert 04.09.2017
Vedlegg 10 Støyrapport med vedlegg, datert 06.07.2018
Vedlegg 11 Illustrasjonsprosjekt Strømsdalen – DEL 1, datert 06.04.2019
Vedlegg 12 Illustrasjonsprosjekt Strømsdalen – DEL 2, datert 06.04.2019
Vedlegg 13 Illustrasjonsprosjekt Strømsdalen – DEL 3, datert 06.04.2019
Vedlegg 14 Illustrasjonsprosjekt Strømsdalen – DEL 4, datert 06.04.2019
Vedlegg 15 Utomhusplan, datert 06.04.2019
Vedlegg 16 Tegningsliste illustrasjonsprosjekt, datert 06.04.2019
Vedlegg 17 X1 - fv 301 - sporing innkjøring fra nord, datert 12.06.2018
Vedlegg 18 X2 - fv 301 - sporing innkjøring fra syd, datert 12.06.2018
Vedlegg 19 X3 - helning Fv 301 Strømsdalen, datert 12.06.2018
Vedlegg 20 X4 - helning avkjørsel fra fv 301, datert 12.06.2018
Vedlegg 21 Teknisk plan, datert 11.03.2019
Vedlegg 22 Naturmangfoldrapport Biofokus, datert 26.05.2016
Vedlegg 23 Naturverdier - Tilleggsvurdering av bekk, datert 08.06.2017
Vedlegg 24 Naturmangfold vurdering etter NML, datert 09.01.2018
Vedlegg 25 Vurdering av bekk etter vannforskriften og vannressursloven, datert 03.04.2019
Vedlegg 26 Lavvannskart fra NVE, bilag til vurdering av bekk, datert 04.02.2019
Vedlegg 27 Oppsummering av innkomne innspill til planarbeid og forslagsstillers kommentar, datert 10.05.2019
Vedlegg 28 DSA - Godkjenning av utredningsplikt, datert 22.03.2019