Saksframlegg med protokoll fra ny første gangsbehandling i planutvalget 24. oktober 2017 

1

Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 2 og 3 (innfelt), datert 20.05.17

2

Forslag til reguleringsplan, Vertikalnivå 1, datert 16.05.17

3

Reguleringsbestemmelser (rådmannens forslag), datert 19.09.17

4

Reguleringsbestemmelser (forsalgstillers forslag), datert 20.05.17

5

Planbeskrivelse, datert 18.04.14

6

Illustrasjonshefte, datert 15.05.17

7

Byromsprogram, datert 18.05.17

8

Konsekvensutredning, datert 07.04.17

9

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), datert 01.11.16

10

Handelsanalyse, datert 25.06.13

11

Samfunnsnytteanalyse, datert 19.04.17

12

Rælingen kommune - Vurdering av naturmangfold, datert 12.06.2017

13

Perspektivtegninger som viser sikt fra bak eksisterende hus i Rælingen

14

VA-rammeplan, datert 19.01.16, revidert 11.10.16

15

Tekniske vegtegninger, datert 02.05.16 (med ulike revisjonsdato)

16

Miljøtekniske undersøkelser, datert 18.12.15

17

Vannlinjeberegninger, datert 22.12.15

18

Grunnundersøkelser, datert 30.07.14

19

Beskrivelse av faseplan, datert 20.05.17

20

Vindanalyse, datert 04.05.16

21

Luftkvalitetsvurdering

22

Kapasitetsutredning brannvann, datert 24.03.17

23

Vurdering av økt utnyttelsesgrad for arealer innenfor Rælingens kommunegrense, datert 20.04.17

24

Vurdering av byggehøyder mot elva

25

Vurdering av ny broforbindelse fra øya og direkte til elvepromenaden, datert 17.03.17

26

Miljøprogram miljøoppfølgingsplan, datert 07.04.17

27

Overvåkningsprogram, datert 01.04.17

28

Planprogram, datert 18.06.14

29

Oversikt over vanninsektfauna i planområdet

30

Økologiske krav og premisser for etablering av øya, datert 28.10.16

31

Flomsonekart (dagens terreng og utfylling + heving av terrenget)

32

Hydrauliske beregninger (høy vannføring i Nitelva)

33

Hydrologiske kommentarer, datert 03.03.16

34

Nitelva - Samvariasjon med Øyeren, datert 05.02.16

35

Plantegning med snitt A-A, B-B og C-C, datert 14.04.15

36

Profiltegning av snitt A-A, B-B og C-C

37

Illustrasjonsplan, ny plan for bebyggelsesstruktur, datert 12.01.16

38

Profil- og plantegning for nytt snitt Øy

39

Områdestabilitet, datert 18.02.16

40

Stabilitetsvurdering av midlertidig lagring av masser, datert 10.03.16

41

Borplan, datert 30.06.14

42

Oversiktskart, datert 30.06.14

43

Total- slagsonderinger, datert 20.05.12

44

CPTU – sonderinger, datert 12.03.13

45

Resultater fra geoteknisk laboratorium, datert 28.03.12

46

Oversiktskart med prøvepunkter

47

Tolkning av analyseresultater

48

Feltrapport miljøtekniske grunnundersøkelser land, datert august 13

49

Feltrapport miljøundersøkelser sediment

50

Analyseresultater fra ALS AS

52

Rapport, medvirkningsmøte med ungdomsrådet

53

Stabilitetsberegninger for dagens og for en framtidig situasjon

54

Sluttrapport for forurenset grunn_R3 Entreprenør AS

55

NVE rapport nr. 83-2016