Hva er en ravine?

Raviner er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid, gjennom lange prosesser.

På Romerike og ved Øyeren finnes et av Norges største ravinelandskap. Rælingen kommune har et tydelig skille mellom over og under marin grense på omtrent 200 meter over havet. Nedenfor marin grense, altså på gammel havbunn, består grunnen av et tykt løsmassedekke med hav- og fjordavsetninger (leire). I tiden etter siste istid har bekker og elver gravd seg ned gjennom leiren og dannet det karakteristiske ravinelandskapet.

2015-6 Raviner Hektner Foto Bente Lise Dagenborg.JPG

Hvorfor er ravinene viktige?

Gjenværende ravinedaler og ravinedalsystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold og som viktige landskapselementer særlig knyttet til kulturlandskapet. Særlig større raviner og ravinesystemer med intakte erosjonsprosesser har høy biologisk og geologisk verdi. Fordi ravinedaler er dannet gjennom langsomme og storskala naturlige prosesser, er det en landform som er umulig å gjenskape kunstig. Det betyr at dersom et ravinesystem ødelegges, så er det tapt for alltid.

Ravinenes status på den norske Rødlista

Raviner utgravd i leire er en internasjonalt sjelden naturtype. Fordi ravinedaler har opplevd en betydelig nedgang i forekomst de siste 50 årene ble den rødlista som naturtype i 2011 og gitt kategorien sårbar (VU). Naturtypen regnes således som truet.

Hva truer ravinene?

Nedgangen skyldes i hovedsak at mye av landskapet under den marine grense er blitt benyttet til jordbruksmark og har i den forbindelse blitt utsatt for nye driftsmetoder og bakkeplanering i landbruket. I tillegg til bakkeplanering er skredsikring og igjenfylling med overskuddsmasser blitt nye trusler de senere årene. Det er videre områder av den leirholdige jorda i kommunens raviner som i lengre tid er blitt utnyttet til byggemateriale i forbindelse med næringsliv. Ikke planert areal av ravinedalene har i stor grad blitt brukt til beitemark og hagemark. En del av ravinelandskapet er også tilplantet med gran.

Naturtypen står i fare for å forsvinne fra norsk natur og risikoen for at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er svært høy.

Forvaltning av raviner i Rælingen

På slutten av 90-tallet ble det foretatt en helhetlig kartlegging av verneverdige landskapsområder i Rælingen kommune. Kartleggingen resulterte i en tematisk plan med beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av landskapsområder med meget høy vernestatus, vedtatt av kommunestyret i 1999.

Etter at ravinedaler fikk status som rødlista naturtype i 2011 er det blitt utarbeidet en ny metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtypen. I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan ble det foretatt kartlegging av et ravinesystem etter ny kartleggingsmetodikk; Neshagan.

Kartleggingen viser at Neshagan som naturtype ravinedal har verdien svært viktig (A). Den nye kartleggingsmetodikken tar imidlertid ikke høyde for de biologiske verdiene Neshagan har, verdisettingen handler om det geologiske mangfoldet. Det er derfor innenfor avgrensningen av Neshagan ravine kartlagt og verdsatt 7 naturtyper med ulike verdier. 

Våren 2017 kartlegges ravinene i Rælingen etter ny metodikk. Les mer om dette her.