Rammer og rutiner er utarbeidet i tråd med styringsdokumenter

Rammer og rutiner er utarbeidet i tråd med følgende styringsdokumenter: 

 • Forskrift til opplæringslova 

 • Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 

 • Læreplanverket for grunnskolen 

 • Rælingen kommunes Strategi for skoleeier 2019-2022 

    

Omfang og innramming av undervisningen

 

 • Undervisning gis så langt det er praktisk mulig i tråd med gjeldende fag- og timefordeling. 

 • Fagøkter vil kunne være både lengre og kortere enn vanlig. 

 • Ytre ramme for skoledagen er 8-15, og det planlegges for minimum 4 timers skoledag innenfor dette, avhengig av elevenes alder. 

 • Det er en tydelig felles oppstart og avslutning av dagen via Teams eller Showbie som registrerer at elevene er tilstede. 

 • Plan for dagen ligger digitalt tilgjengelig for elevene ved oppstart. 

    

Prioriterte verktøy og arbeidsmåter

 • Alle elever har læringsbrett og skal bruke dette, medfølgende apper og ulike nettressurser i undervisningen. 

 • Alle skolene bruker Teams og/eller Showbie som kanaler for undervisning, oppgavedeling, kontakt med elever og foresatte og vurderingsarbeid. Det er utarbeidet egne regler for bruk av Teams og Showbie som elever og foresatte må sette seg inn i og følge - se eget punkt. 

 • Elevene skal være i fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. 

Undervisning, arbeidsmåter og vurdering

• Undervisningens mål og innhold er i tråd med læreplanverket og kompetansemålene i fag. • Elevene skal få tydelig informasjon om hva de skal gjøre, hvordan de skal arbeide med oppgaver og hvordan veiledning og vurdering fra læreren vil foregå. • Undervisning i form av presentasjon fra lærer vil foregå bl a gjennom video i Teams og Showbie - gjerne også innspilt på forhånd. • Skriftlige tekster og oppgaver til elevene lagres, deles og leveres via Teams og Showbie. • Arbeidsmengde og vanskegrad tilpasses elevenes alder og evne til å jobbe selvstendig hjemme. • Elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring får tilpasset opplæring og oppfølging i tråd med vedtaket så langt det er praktisk mulig. • Det skal være både individuelt arbeid og samarbeid som sikrer faglig og sosial læring i et fellesskap. • Vurderingsarbeidet skal skje etter vurderingsforskriften, med nødvendige tilpasninger. • På ungdomstrinnet skal det prioriteres arbeidsoppgaver og vurderingsarbeid som sikrer et best mulig grunnlag for å sette standpunktkarakterer i fag.

Skolens kontakt med elevene

Skolens kontakt med elevene   

 • Elever skal ha kontakt med sin kontaktlærer minimum ukentlig via videomøte eller samtale.  (telefon, Teams eller annet medium uten video).  

 • Elevene skal jevnlig være i videokontakt med sine lærere som del av den faglige oppfølgingen, enten individuelt eller i gruppe.  

 • Elever som er særlig sårbare for å ikke følge undervisningen, eller som av andre grunner har behov for det, får tettere oppfølging av kontaktlærer, sosiallærer og/eller andre faglærere ved skolen. 

 • Elevene oppfordres til å ta kontakt med helsesykepleier ved behov. Kontaktinformasjon ligger på skolens hjemmeside, i Teams og i Showbie. 

 • Skolene har opprettet hjertetelefon som elevene oppfordres til å bruke. 

Skolens kontakt med foresatte

 • Foresatte får ukentlig informasjon fra kontaktlærer og evt. faglærere om planer for kommende periode via e-post, Showbie eller Visma. 

 • Skolens hjemmeside brukes til generell informasjon om skolen og læringsarbeidet. 

 • Foresatte til elever med spesialundervisning får tilbud om møte i Teams med involverte lærere, PPT-rådgiver og evt. andre for veiledning. Møtefrekvens og videre oppfølging avtales etter behov.  

 • Foresatte oppfordres til å ta kontakt med lærere for spørsmål og avklaringer. 

 • Kontaktlærer og evt. faglærere tar fortløpende kontakt med foresatte til elever de ser ikke følger læringsarbeidet i fjernundervisningen. 

 • Utviklingssamtaler gjennomføres via Teams eller telefon. 

Oppfølging av elevens læringsmiljø og bestemmelsene i opplæringsloven kap. 9A

 

 • Reglene i kapittel 9 A om det psykososiale miljøet gjelder tilsvarende når elevene får opplæring hjemme, med de begrensningene som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold. 

 • Det skal jevnlig gjennomføres lærerstyrte sosiale samlinger for elevene digitalt for inkludering og positive fellesopplevelser.  

 • Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken og følge opp i tråd med de lovbestemmelsene som gjelder. 

 • Elevene blir oppfordret av lærerne til å ta kontakt med en gang dersom de opplever krenkelser, utestenging eller mobbing fra andre.  

 • Foresatte må ta kontakt med skolen snarest dersom de ser/mistenker at eleven opplever krenkelser, mobbing eller utestenging. 

 • Alle skal følge regler for bruk av Teams (se under). 

Regler for bruk av Teams

 • Teams er et skoleverktøy som skal brukes til skolearbeid.  

 • Alle skal kommunisere på en høflig og hyggelig måte.   

 • Alle elevene skal være klare i god tid. 

 • Kamera og mikrofon er slått av på starten av hvert videomøte.  

 • Lærerne har regler for hvordan elevene melder seg på i samtale/chat, og disse skal følges. 

 • Faglærerne rapporterer til kontaktlærerne hvilke elever som ikke deltok i timen ved videomøter. 

 • Lærerne oppretter gruppechatter og skal være deltagende. 

 • Elevene har ikke lov til å lage egne team eller chatter, men skal bruke de chattene som lærerne lager for dem.      

 • Lærerne starter videochat med elevene, og elevene skal ikke starte videosamtale selv.  

 • Hvis man skulle oppleve noe ubehagelig på chat skal foreldre og lærere informeres. Ta skjermbilde av chatten.  

 • Foresatte blir kontaktet om elever ikke følger disse reglene.  

Tips til elever og foresatte for en vellykket fjernundervisning

    

Følg skolens opplegg for fjernundervisning.  

 • La elevene få sitte et sted hvor de kan jobbe uforstyrret.  

 • Velg en «nøytral» plass før videomøtene.  

 • Eleven bør ha en fast arbeidsplass med læringsbrett og skolesaker tilgjengelig. God innramming av arbeidsplass og –situasjon gir elevene opplevelsen av at det er en skoletime.   

 • Behold rutiner for søvn, mat, fysisk aktivitet og sosial samhandling. Følg Folkehelsedirektoratet sine anbefalinger.   

 • Mange elever trenger hjelp til å strukturere dagen sin. Lag gjerne avtaler for de når det er lurt å ta pauser. De eldste elevene kan gjerne ha avtaler for når det passer at de tar kontakt med dere foreldre for samtale/hjelp i løpet av dagen.   

 • Mange av barna trenger hjelp til å motivere seg for læring, så snakk hjemme om viktigheten av å opprettholde kontakt med skole og venner digitalt for å være en del av samfunnet og fellesskapet.   

 • Ta kontakt med kontaktlærer eller andre ved skolen (helsesykepleier, hjertetelefon, sosiallærer) hvis dere ser at eleven strever med fag, motivasjon, trivsel eller dere har andre bekymringer.  

 • For trinn/skoler som bruker Showbie: foresatte oppfordres til å laste ned Showbie-appen, og daglig være innom den for å se og eventuelt følge opp elevens skolearbeid.