Hensikt med tjenesten

Psykisk helsetjeneste tilbyr mestringssamtaler med psykolog og spesialsykepleier med mål om bedring av psykisk helse. Vi vektlegger hjelp til selvhjelp. 

 

Se også: Hva kan du gjøre selv? 

 

 

Kriterier/vilkår 

 • Du må bo eller oppholde deg i Rælingen kommune. 

 • Du må være over 17 år. 

 • Du har milde til moderate psykiske helseplager. 

 • Tjenesten tilbys etter faglig vurdering.  

 • Det kreves motivasjon for endring.  

 • Behov for kortvarig behandling. 

 • Psykisk helsetjeneste vurderer behovet for tjenester fortløpende. 

 

Hjemmel 

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2., andre helse-og omsorgstjenester. 

 

Hvem kan få tjenesten 

 • Personer med vurdert behov for hjelp til å håndtere kortvarige og milde til moderate psykiske helseplagersom f.eks. nyoppstått angst eller depresjon, psykiske påkjenninger/ belastninger. 

 

Tjenestens innhold 

 • Tjenestene tilpasses individuelt med fokus på endring utfra egne ressurser omedvirkning. 

 

Eksempler på tjenester: 

 • Samtalebehandling (behandling, motivasjon, råd, veiledning, psykoedukasjon/ lærings og mestringssamtaler). 

 • Kurs i depresjonsmestring.  

 • Kurs i mestring av stress og belastninger. 

 • Kurs i mestring av angst. 

 • IMR - psykoedukasjon/behandling med fokus på tilfriskning og mestring. 

 • ICDP- foreldreveiledningskurs. 

 • Råd og veiledning til pårørende. 

 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere. 

 • SMIL (styrket mestring i livet). 

 

 

Betaling 

 

 • Tjenesten er gratis, ved deltakelse på kurs må betaling for kursmateriell påregnes. 

 

 

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

 • Søknadskjema finner du på Rælingen kommunes nettsider.  

 • Søknaden sendes til: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg  (THO), postboks 100, 2025 Fjerdingby. 

 • Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag).

 •  

 • Når søknaden er mottatt ved THO, blir du kontaktet for en kartleggingssamtale, der ressurser og utfordringer belyses. Det legges vekt på brukermedvirkning. 

 • Etter samtykke fra deg, innhentes de opplysningene som er nødvendige for å belyse saken. Dette vil danne grunnlag for en vurdering av om vilkår for rett til tjenester er oppfylt. En faglig vurdering av behov og forsvarlighet danner grunnlaget for hvilke tjenester du tilbys. 

 • Kommunen skal innkalle deg til kartleggingssamtale så snart som mulig. Hvis vi ikke har mulighet for å kalle deg inn til en kartleggingssamtale innen en måned, får du beskjed om grunnen til dette, og en frist for når du vil bli kontaktet.  

 • Hvis du er misfornøyd med tjenesten du blir tilbudt, kan du klage til kommunen. Informasjon om klageadgang medfølger svarbrev/informasjon til deg. 

 

 

Hva kan du forvente av oss? 

Du kan forvente at vi:  

 • Vi hjelper deg til å sette ord på dine behov for bedring og endring (hva er viktig for deg, hva skal til for at du får det bedre).  

 • Vi planlegger dine mål og tiltak sammen med deg. 

 • Vi vurderer og evaluerer ditt behov fortløpende. 

 • Avslutter når vi ser at tjenesten ikke lenger er formålstjenlig. 

 • Loser videre til andre hjelpeinstanser ved behov. 

 • Etterlever verdiene Respekt, Ansvarlighet og Redelighet. 

 • Overholder taushetsplikten og ber om ditt samtykke til å samarbeide tverrfaglig med annet helsepersonell dersom dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.   

 

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du:  

 • Er motivert og bidrar til å jobbe med egne ressurser på en slik måte at livskvaliteten bedres. 

 • Møter opp til avtaler og gir beskjed når du av ulike grunner ikke kan møte. 

 • Er åpen for å vurdere andre selvhjelpstilbud i løpet av behandlingsperioden. 

 •  

 

Feedback Informerte Tjenester - FIT

Rælingen kommune har begynt å bruke FIT. FIT er ett verktøy som sikrer systematiske tilbakemeldinger fra deg som mottar tjenester. Det består av to korte      spørreskjemar, ORS og SRS, og biddrar til å vise om hjelpen som blir gitt nytter. Det blir gitt informasjon om FIT ved oppstart av oppfølging. Det er frivillig å benytte FIT. Les mer her: https://www.napha.no/fit