Ordfører

Ståle Grøtte er Rælingen kommunes ordfører og representerer Arbeiderpartiet.

Telefon: 952 23 978

Ordføreren leder Rælingen kommunestyre og Rælingen formannskap. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne, der myndigheten ikke er andre. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har stemmerett og forslagsrett bare i de organer han er valgt som medlem. Ordføreren kan treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom kommunestyret gir slik myndighet.

 

Varaordfører

Hans Otto Tomter er varaordfører i Rælingen kommune og representerer Senterpartiet.

 

 

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Telefon: 901 25 738

  • er sekretariat for kommunestyret, formannskapet og andre råd og utvalg.
  • er ansvarlig for gjennomføring av Stortingsvalg, Fylkestings- og Kommunestyrevalg samt ansvarlig for utnevnelse av kommunens meddommere.
  • bistår også ordfører og varaordfører i det daglige arbeid.
     

Bruk våre folkevalgte
Kommunestyret er Rælingens viktigste demokratisk valgte beslutningsorgan. Vårt kommunestyre består av 35 folkevalgte medlemmer fra sju ulike politiske partier. Representantene kommer fra alle deler av kommunen. De valgte medlemmene av kommunestyret er befolkningens tillitsvalgte og ombudsmenn. Vår viktigste funksjon er på best mulig måte, og innenfor de rammer lov- og regelverk trekker opp, å styre kommunen til befolkningens beste. Et levende demokratisk folkestyre forutsetter deltakelse. Min oppfordring til deg som innbygger er at du engasjerer deg i de lokale spørsmål du er opptatt av, og at du tar opp dine spørsmål, problemer eller forslag med en eller flere av de folkevalgte. Det er bare i dialog med befolkningen at de folkevalgte kan forvisse seg om at de styrer i henhold til befolkningens vilje. Vi er alle mottakelige for ris og ros, gode forslag og ideer som kan gjøre Rælingen til en enda bedre kommune å bo i. 

Oversikt over de poltiske organene i Rælingen kommune, og oversikt over medlemmer med kontaktinformasjon til disse

Styrer, råd og utvalg - medlemmer - Rælingen kommune 

Ordfører Ståle Grøtte