Hvert år gjennomfører kommunen bekjempelse av fremmede plantearter, for å hindre spredning. De tre prioriterte artene de seneste årene har vært kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kjempespringfrø. Antall lokaliteter har hatt en økende tendens for de tre artene. Hjelp oss gjerne med å melde inn observasjoner av disse artene på artsobservasjoner.no

Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks er en fremmed art som både kan medføre helseskader ved hudkontakt og miljøproblemer ved at den fortrenger naturlig vegetasjon. Det er i 2017 registrert 18 lokaliteter med kjempebjørnekjeks i kommunen. Det er blitt utført kartlegging og bekjempelse av kjempebjørnekjeks i Rælingen siden 2009.

Parkslirekne
Parkslirekne er en fremmed art som på få år kan danne store bestander som fortrenger naturlig vegetasjon. Det er i 2017 registrert 8 lokaliteter med parkslirekne i kommunen.

Kjempespringfrø
Kjempespringfrø kan danne svært tette bestander som skygger ut og fortrenger stedegne arter. Arten finnes nå over hele landet, spesielt utbredt langs kysten. Det er i 2017 registrert 4 lokaliteter med kjempespringfrø i kommunen. 

Øvrige fremmede arter
Det er ikke gjort systematiske bekjempelsestiltak mot andre fremmede arter, men kommunen følger med på utviklingen i form av informasjon fra publikum og artsobservasjoner.no.