Periode

Vedtatt når/hvem

Kommentarer

Kommuneplan for Rælingen

Samfunnsdel - kortversjon 

Arealdel  - plankart  bestemmelser

2013-25

 

K-styret 11.12.2013

K-styret 26.08.2015

 

Kommunedelplan Fjerdingby
Plan+ arealkart

2009 - 20

04.11.2009
K-styret

Kortversjon laget

Kommunedelplan Klima og energi
Plantiltaksdel
vedlegg A  vedlegg B

2015 - 26

26.08.2015
K-styret

 

Kommunedelplan trafikksikkerhet

2016 - 27

17.02.2016
K-styret

 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv -
Bakgrunnsdel   Tiltaksdel

2017-2028

14.06.2017
K-styret

Bakgrunnsdel
Tiltaksdel

Kommunedelplan grønn plan

2006 -17

18.04.2007
K-styret

Plandel.

Tema- og samlekart.

Kommunedelplan landbruk 2016-27 - Plandel 
Handlingsdel

2016 -27

16.11.2016
K-styret

 

Skolebruksplan

2010-15

16.06.2010
K-styret

 

Eiendomsstrategi

2019-30

27.03.2019
K-styret

 

Temaplan støy

2013 - 18

16.10.2013
K-styret

 

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 

2013 - 16

12.02.2014

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Vedlegg AVedlegg B-E

2017 - 28

08.11.2017
K-styret

 

Tematisk plan for landskaps-områder med høy vernestatus

 

29.9.1999
K-styret

 

Strategidokument for næring og næringsutvikling

 

04.02.2009
K-styret

 

Arbeidsgiver- organisasjons- og ledelsesplattform - AOLP

2018 - 

21.03.2018
K-styret

 

Alkoholpolitisk plan

2016 - 19

27.04.2016
K-styret

 

Kommunal planstrategi 2016

2016

27.04.2016
K-styret

 

Kompetanseplan for kommunale barnehager i Rælingen

2020 - 21

21.05.2020
K-styret

 

Kompetanseplan for rælingsskolen

2019 - 20

28.08.2019
K-styret

 

Plan mot vold i nære relasjoner

2014 - 2017

18.06.14
K-styret

 

Temaplan - tjenester i avdeling psyksik helse og avhengighet

2017 - 2020

06.09.17
K-styret

 

Planprogram kommunedelplan landbruk 2014 - 2025.pdf

2014 - 2025

10.09.2014
K-styret

 

strategi for mottak og inkludering av flyktninger

 

11.02.2015
K-styret

 

Strategi for skoleeier

2019 - 2022

27.03.2019
K-styret

 

Strategi for barnehageeier

2018-2021

14.02.2018
K-styret

 

Strategi for kulturtjenestene

2019-2023

28.08.2018
K-styret

 

Strategi for velferdsteknologi

2015

17.06.2015
K-styret

 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026  Vedlegg 1. 
Vedlegg 2.
Vedlegg 3. 

2015-2026

26.08.2015
K-styret

 

Hovedplan Vann og Avløp 2016-2026

2016-2026

26.08.2015
K-styret

 

Hovedplan vei og veilys 2016-2026

2016-2026

26.08.2015
K-styret

 

Hovedplan friluftslivsområder og idrettsanlegg 

2016-2027

18.11.2015
K-styret

 

Overordnet kompetansestrategi for Rælingen kommune - 2016

2016 - 

17.02.2016
K-styret

 

Kommunal planstrategi 2016

2016

27.04.2016
K-styret

 

Demensplan

2016-2020

15.06.2016

 

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 

2018

13.06.2018
K-styret

 

Tilstandsrapport - kvalitetsvurdering av grunnskolen 

Vedlegg 

2020

17.06.2019
K-styret

 

Tilstandsrapport  - Natur og miljø
Del 1 - fysisk miljø

Del 2 - Klima og energi

2020

17.06.2020
K-styret

 

Tilstandsrapport - barnehager

2020

17.06.2020
K-styret

 

Veteranplan

2020

12.02.2020
K-styret