Kontaktinformasjon

Send e-post  Per Hellevik Carlsson , avdelingsleder byggeprosjekter Rælingen kommune,  Mobil: 993 74 960

 

Utvikling Fjerdingby sentrum

Fjerdingby sentrum skisse

Se mer om Fjerdingby sentrum

Illustrasjon: Fjerdingby sentrum - Dyrvik Arkitekter.

Fjerdingby - vår aktive møteplass (Kommunedelplan 2009-2020)

Ny Fjerdingby skole skal bygges. Energibrønn skal gi varme til nytt sentrum og mer.

Se mer informasjon under bygg- og anleggsprosjekter i Rælingen

Snart 19 000 innbyggere bor i Rælingen, som har kort vei til både Lillestrøm, Gardermoen og Oslo.

Se mer faktainformasjon om Rælingen kommune

Marikollen idrettspark og planer

Marikollen idrettspark - tilbudet i dag og planer

Se mer om planer og eldre dokumenter nedenfor:

2017:

Oppfylling av masser i Marikollen. (Svar på interpellasjon - Kommunestyremøtet 3. mai 2017. Se også Kommune-TV der sak er redigert som egen sak 50.)

Arbeid pågår for flere alpintraseer (27. mars 2017)

2015:  Stadfestingsbrev fra Det kongelige klima- og miljødepartement. (15.12.2015) Reguleringsplan for Marikollen idrettspark er stadfestet etter markaloven. (Se utdraget):

Klima- og miljødepartementet har stadfestet Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettspark. Stadfesting av planen etter markaloven vil si at departementet har vurdert at de tiltak reguleringsplanen legger opp til innenfor Marka kan tillates og er i samsvar med markalovens formål. Departementet har godkjent at rulleskiløypetraséen på 2,5 km, innenfor Marka, kan opparbeides med asfaltdekke.

Løypekart, Rulleski 2,5 km.

Informasjon om reguleringsplan Fjerdingby 2018 og tidligere

2018:  Mer om reguleringsplan Fjerdingby og utbyggingsavtale Fjerdingby   

2017: Områderegulering for Fjerdingby lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.17 - 06.06.17. Planens dokumenter kan leses her:

Samlet saksfremstilling med protokoll

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

 

Kommunestyret vedtok konseptalternativ 1 i utredning for kommunale bygg i sentrum 15. juni 2016.

Les saksfremlegg, konseptutredning og vedtak.  Se flere dokumenter om Marikollen idrettspark og Fjerdingby sentrum nedenfor. Se skisser og planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark. 

Fjerdingbyutviklingen (Skisser og bilder som viser planer).

Konseptutredning kommunale bygg i sentrum.

Konseptvalg utredning kommunale bygg i sentrum - saksfremlegg 15062016.

Vedtak om Fjerdingbyutviklingen - konseptvalg bygg i sentrum 15062016.

Mer om Konseptvalg kommunale bygg i sentrum (saksfremlegg og vedlegg Kommunestyret 15.06.2016)

Reguleringsplan Marikollen - dokumenter fra 2015

2015:

Reguleringsplan Marikollen Idrettspark - samlet saksfremstilling og protokoll. (Vedtatt kommunestyret 17. juni 2015)

Planen innebærer blant annet.

  • Utvidelse av Marikollen alpinanlegg fra 1 til 4 alpintraséer.
  • Utvidelse av dagens løypenett for langrenn på til sammen 5 km.
  • Skogsbilvei som knytter sammen Marikollen og Blystadlia.
  • Stadionområde med kunstgressbaner, nærmiljøanlegg og stadionområde for langrenn.
  • Etablering av rekrutteringsbakker for hopp.

Les mer:

Plankart, datert 19.05.2015.

Planbestemmelser, datert 19.05.2015.

 Planbeskrivelse datert 19.05.2015.

Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Marikollen, datert 05.03.2015.

Forprosjekt Marikollen idrettspark, datert 09.03.2015.

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen, BioFokus-notat, 2014-29 Terje Blindheim og Ole J. Lønnve.

Teknisk plan Marikollen idrettspark, sist revidert 20.02.2015.

Registreringsrapport for kulturminner, Akershus fylkeskommune, datert 11.12.2014.

 

Fjerdingby-området:

Arbeid med reguleringsplan for området Fjerdingby er i gang og er vedtatt i kommunestyret 17. juni 2015 (Vedtak i kommunestyret 17.06.2015),

Utarbeidelse av områderegulering - Fjerdingby - saksfremlegg 17062015. (Saksfremlegg i kommunestyret 17.06.2015)

Planavgrensning - kart vedlegg.(Kart - vedlegg saksfremlegg 17.06.2015)