Rælingen kommune skal sikre framtidig god dekning av fastlegetjenester til befolkningen gjennom riktig dimensjonering av ordningen. Tjenestene skal være tilgjengelige for alle og bære preg av kontinuitet og høy grad av kvalitet.

Endringer i ulike lovverk og nye reformer innen helse og omsorgsfeltet stiller krav til at både kommunen og legene er i stand til å omstille seg. Økning i befolkningen, økte krav fra befolkningen, større andel eldre og innføring av nye reformer er eksempler på endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav for legene. Dette krever mer samarbeid eksternt så vel som internt.

Denne planen skal bidra til en helhetstenkning innen legetjenestene i kommunen samt å sikre en fortsatt forsvarlig dimensjonering og god kvalitet på offentlige allmennlegetjenester. Planen er utarbeidet for å sikre en utvikling av legetjenestene i Rælingen de neste fire årene i tråd med nasjonale- og lokale føringer, demografiutviklingen, helsetilstanden i befolkningen samt nye og endrede oppgaver.

I planen gis det en gjennomgang av fastlegetjenesten i kommunen og dimensjonering av legetjenestene i henhold til befolkningsvekst og helsetilstanden i kommunen. Planen skal i tillegg sikre at krav til tilgjengelighet, kvalitet og samhandling følges i henhold til lovverket.

 

Avgrensninger
Planen omtaler ikke samfunnsmedisin eller legevakttjenesten. Disse områdene tas inn i revideringen av helse, - omsorgs- og velferdsplanen samt tilstandsrapporten for helse, - omsorg og velferd.