552/834 pers bil
Skilt 552/834 parkering (off. trafikkskilt)

Kommunale parkeringsplasser

Kommunale parkeringsplasser er skiltet med offentlig trafikkskilt. Disse er blå med hvit P. På disse plassene kan alle parkere så fremt de overholder bestemmelsene som er gitt på underskiltet.

Privat anlagte parkeringsplasser

Parkeringsplasser som private anlegger langs offentlig vei skal avgrenses fysisk fra den offentlige veien. Slike plasser er også ofte søknadspliktige. Har man en slik parkeringsplass, og den ikke er avgrenset fysisk fra veien og/eller er anlagt i veiarealet kan man bli ilagt parkeringsgebyr.

Hva er

Rettspraksis har fastslått at veglovens veibegrep skal benyttes på vegtrafikkrettens område. Vegloven fastslår at inn under begrepet «vei» går kjørebane, skulder og det som ellers er nødvendig for vegens konstruksjon. Videre vil grøft utenfor veiskulder høre med til veiens konstruksjon fordi den er nødvendig for avrenning av vann. Det er denne forståelsen som skal legges til grunn ved håndheving av parkeringsreguleringen.

Hva kan jeg gjøre for at parkeringsplassen kan brukes?

Du må fysisk avgrense din parkeringsplass fra den kommunale veien slik at parkeringsplassen er avgrenset fra kommunal vei. 

Ligger eiendommen din langs offentlig vei eller vei åpen for allmenn ferdsel må du huske å sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrense for din eiendom.

Hvis eiendommen ligger langs offentlig vei eller annen vei åpen for allmenn ferdsel så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra kommunen for:

• Bygging av ny avkjørsel

• Utvidet eller endret bruk av avkjørsel

• Bygningers avstand fra offentlig vei

• Vesentlig terrenginngrep

• Anlegg av ledninger mv., over, under eller langs veien

Du må sende en byggesøknad til kommunen hvis tiltaket krever at du endrer din avkjøring eller tiltaket ellers er søknadspliktig. Se kommunens nettsider under Byggesak for mer informasjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunen på e-post: postmottak@ralingen.kommune.no eller telefon 63 83 50 00