Resultatet for Rælingen kommune i 2021 viser et netto driftsresultat på 5 % av driftsinntektene. Dette er godt over anbefalt nivå og vårt vedtatte finansielle måltall på 3 %. Overskuddet er det høyeste på mange år, og blir blant annet brukt til å finansiere investeringer med 22,6 millioner kroner og i tillegg tilføre kommunens disposisjonsfond 58,2 millioner kroner.

– Det gode økonomiske resultatet kommer blant annet som følge av et godt samarbeid innad i organisasjonen og mellom politikk og administrasjon om å løse kommunens utfordringer mot framtida. Enhetene har styrt godt, og hadde et mindreforbruk i fjor. I tillegg er en hovedforklaring høyere nasjonale skatteinntekter, sier kommunedirektør Eivind Glemmestad.

Skatteinntektene har vært betydelig høyere enn forutsatt i statsbudsjettet for 2021. Skatteinngangen for kommunesektoren samlet i 2021 var totalt på 236,4 milliarder kroner, noe som er 16,3 % høyere enn i 2020. Enhetene i Rælingen kommune hadde i 2021 et samlet mindreforbruk på 12 millioner kroner, tilsvarende 1,2 % av budsjettrammene. Mindreforbruk i enhetene forklares blant annet med iverksatte innsparingstiltak, vakante stillinger, og andre enkeltforhold.

Fortsatt behov for innsparinger

Rælingen kommunes disposisjonsfond får tilført over 58 millioner kroner av overskuddet, og fondet er på 192,4 millioner kroner ved årets slutt, eller 12,5 % av driftsinntektene. Dette er godt innenfor anbefalingene, og høyere enn vårt vedtatte finansielle måltall på 7 %. Et solid disposisjonsfond gir gode buffere i en tid med et høyt investeringsnivå og høy usikkerhet, og noe av disposisjonsfondet kan disponeres til å finansiere deler av investeringene våre på kort sikt. Likevel jobber Rælingen fortsatt med en langsiktig plan for innsparinger.

– Samtidig som vi går med overskudd jobber vi med innsparinger for å løse de langsiktige økonomiske utfordringene våre. At vi får mer penger på disposisjonsfondet gir oss et godt utgangspunkt for veien videre og bidrar til å finansiere det høye investeringsnivået vi har i Rælingen kommune. Innsparingene handler om å ta kontroll på gjeldsutviklingen, gjennomføre de utviklingsplanene vi har for kommunen og ruste oss det omstillingsbehovet hele kommunesektoren er på vei inn i nå med endringer i befolkningssammensetningen i årene framover, forteller Glemmestad.

Kommunens lånegjeld fortsetter å øke som forventet, og er ved utgangen av 2021 på 1,9 milliarder kroner eller 127,5 % av driftsinntektene. Dette er betydelig høyere enn anbefalt nivå på 100 %, og noe høyere enn vårt vedtatte måltall på 120 %. Rælingen har innført grep for å dempe utviklingen i gjeldsgraden framover, som egenfinansiering av investeringer, salg av eiendommer og porteføljestyring av investeringer. I 2021 ble det innarbeidet innsparinger i enhetene på til sammen 15 millioner kroner, som gradvis skal trappes opp de kommende årene til om lag 50 millioner kroner i varige innsparinger.