Ordførerne ønsker at Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion innen klima og miljø, og erkjenner at lokale forvaltninger spiller en viktig rolle for å begrense den globale oppvarmingen. I sitt daglige virke vil ordførerne bidra aktivt – og være en pådriver for - å nå norske og globale klimamål. Erklæringen fremhever også at det er avgjørende å samarbeide og lære av hverandre for å møte utfordringene.

Les hele erklæringen her.IMG_8458_850.jpg

Ordførerne Jørgen Vik (Lillestrøm), Ragnhild Bergheim (Lørenskog), Inge Solli (Nittedal) og Ståle Grøtte (Rælingen) signerte alle erklæringen på vegne av sine kommuner.

– Å kutte klimautslipp er en oppgave for oss alle. Vi må og skal ta vår del av ansvaret for å kutte utslipp, samtidig som vi tilpasser oss klimaendringene de kommende tiårene. Ordførererklæringen bygger opp under offensive mål og tiltak i Rælingen kommunes klimaplan som skal vedtas i kommende kommunestyremøte 22. juni, sier ordfører i Rælingen Ståle Grøtte.

Viderefører erklæringen fra 2019

Ordførererklæringen er en fornyelse og forsterkning av erklæringen som ble undertegnet i 2019 da Oslo var Europeisk Miljøhovedstad. Siden den gang er verdens klima- og miljøtilstand forverret, og endringene er synlige også lokalt i form av ekstremvær, tap av naturmangfold og økosystemer nær kollaps som i Oslofjorden.

– Ordførererklæringen fra 2019 har samlet politikerne i Osloregionen om sterk innsats på klima- og miljøområdet. Utslippene har gått mer ned på Østlandet enn i landet for øvrig fra 2009 til 2020, og med en forsterket erklæring er ambisjonen å gjøre enda mer, sier Øyvind Såtvedt som er direktør i Osloregionen Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

Gruppebilde

– Som myndighetsutøvere og samfunnsutviklere vil kommunene i Osloregionen bidra aktivt til å bekjempe klimaendringene. Kommunene er fremoverlente både i ord og handling, men de ønsker også å være en pådriver overfor nasjonale myndigheter. På flere områder trenger de økt handlingsrom fra staten for å kunne gjøre jobben sin, påpeker Såtvedt.

Osloregionen IPR har 64 medlemskommuner som med sine 2.2 millioner innbyggere er et kraftsenter med rask befolkningsvekst. I 2020 stod Osloregionen for 22 % av de totale klimagassutslippene i Norge, men hele 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra denne regionen. 70 prosent av godstransporten på vei til og fra Norge går via Osloregionen, og alt dette gir synlige konsekvenser for klima og miljø lokalt.

– Den nye ordførererklæringen er tydelig på at kommunene vil jobbe systematisk med å kutte utslipp, bevare naturmangfold og lage handlingsplaner med konkrete tiltak og tallfestede mål.  Kommunene skal bli mer robuste mot klimaendringer, fremme gjenbruksløsninger og bidra til at fremtidig trafikkvekst i byområdene kommer i form av gange, sykkel og kollektivtrafikk. De skal også styrke grønn næringsutvikling og sirkulære løsninger blant annet ved å bruke sin markedsmakt som innkjøpere, understreker Osloregionens direktør.