Oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen til alle ansatte i Rælingen kommune (Publisert 12. mars 2020) 

Dette er informasjon til alle ansatte vedrørende rettigheter og plikter ifm situasjonen som har oppstått pga korona. Informasjonen under supplerer informasjonen som ble sendt ut mandag 2. mars. 

Rælingen kommune følger råd og veiledning fra offentlige myndigheter som blant annet Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Kommunenes sentralforbund (KS).  

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette vedtak om stenging av følgende fra kl 1800 i dag:

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Helsedirektoratet har også besluttet forbud mot og stenging av følgende fra kl 1800 i dag:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Det betyr konkret at i Rælingen stenges i tillegg til de ovennevnte også biblioteket, Aamodt ungdomshus, Trivselssenteret, ressurssenteret, aktivitetssenteret og ungdomsklubben på Sandbekken i løpet av fredag 13. mars. Enhetsleder sørger for iverksetting av stenging.

Unntak fra vedtak om stenging

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Enkelte skoler og barnehager må derfor likevel holdes åpne for å gi et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Alle ansatte på enhetene som stenges skal likevel møte på jobb i morgen, fredag 13.mars. Dette fordi det er behov for å planlegge hvordan driften skal innrettes videre. 

Særskilte situasjoner – hva gjelder nå?

Helsepersonell og annet nøkkelpersonell

Disse skal jobbe som vanlig. Dersom det er to foresatte og den ene ikke jobber i helsevesenet eller ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, skal denne være hjemme og passe barn dersom det er nødvendig. Dersom begge foresatte eller den ansatte innen helse er eneforsørger vil det bli organisert barnepass ved at skoler og barnehager holdes åpent for disse. Det er likevel et poeng at færrest mulig barn oppholder seg i barnehagene og på skolene. 

 

Hjemmekontor

Ansatte som har mulighet for hjemmekontor skal benytte seg av dette når det ikke er til hinder for forsvarlig drift etter enhetsleders vurdering.

 

Andre ansatte som må være hjemme med barn pga stengt skole og barnehage

Disse har fortsatt en arbeidsplikt. Arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor, fleksibel arbeidstid osv så langt det lar seg gjøre. Barn over 12 år kan som hovedregel være hjemme alene, men mange barn er vant til å være hjemme tidligere enn dette, så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Personer i risikogrupper, for eksempel eldre besteforeldre, skal ikke bli brukt som barnepassere!

I tilfeller der barnet er under 12 år, og annet barnepass ikke er mulig, brukes egenmelding for sykt barn. Myndighetene kommer med oppdaterte regler for dette.

 

Karantene

For ansatte som er i hjemmekarantene pga smitte eller fare for smitte, se utsendt informasjon 2. mars. Disse har arbeidsplikt, og skal jobbe hjemmefra så langt det er mulig. Dersom arbeid ikke er mulig, har disse rett på sykepenger. 

 

Alle ansatte som ikke er i karantene eller er syke har fortsatt en arbeidsplikt. Arbeidsgiver har anledning til å omdisponere ansatte til å gjøre andre oppgaver i kommunen.

 

Stengt arbeidsplass  

Du kan bli bedt om å løse oppgaver du normalt ikke gjør. I utgangspunktet mottar du lønn som normalt. Stenges arbeidsplassen i en lengre periode, kan dette måtte vurderes på nytt.  

Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet fattet følgende vedtak:

 

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

 

Ifm kriseberedskap skal det utarbeides en oversikt over alle ansatte som er omfattet av helsepersonelloven. Vi ber derfor alle ansatte med helsefaglig bakgrunn som i dag IKKE jobber innen helse om å melde fra om dette til HR snarest. Det er behov for en slik oversikt dersom det blir nødvendig å benytte ansatte med slik bakgrunn til annet arbeid innen helse. 

 

Reiser generelt

Helsedirektoratet oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager regnet fra det tidspunktet de kom hjem, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Bestemmelsen har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Dvs at dersom man kom hjem før den 27. februar, er karantenetiden over. Dersom man får symptomer på koronasmitte i karantenetiden, skal rådgivningstelefonen 66 93 20 40 kontaktes for å vurdere testing.

 

Registrering av fravær i Visma HRM 

Fravær registreres som vanlig. Arbeid hjemme registreres som vanlig arbeidstid. Ansatte som jobber hjemme i kombinasjon med omsorg for andre, registrerer full arbeidsdag. Ansatte som er hjemme, men ikke kan jobbe hjemmefra pga pass av små barn, registrerer fraværet som egenmelding sykt barn. 

 

GDPR

I forbindelse med kommunens ulike tiltak for å begrense spredning av korona-viruset kan det være behov for å registrere personopplysninger og eventuelle helseopplysninger. Alle typer personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernforordningen og annen gjeldende særlovgivning.

 

Personopplysninger/helseopplysninger som blir samlet inn/registeret i forbindelse med korona-utbruddet blir håndtert på en sikker måte og vi bli slettet når man ikke lenger har behov for dem. 

Kommunens ledelse har løpende kontakt med personvernombudet, Anne Røine.

 

 

I tillegg til denne informasjonen er det sendt egen, utdypende informasjon til alle ledere med personalansvar.

 

Fra Kriseledelsens informasjonsstab

 

Internt i Rælingen kommunes organisasjon,  fra 11. mars 2020 og i første omgang til utgangen av mars 2020, gjelder følgende:

Reiser, møter og arrangementer som ikke er helt nødvendige for driften avlyses. Det er enhetens ledelse som må gjøre disse vurderingene i lys av driften i egen enhet. Det forventes derfor at ledere holder seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

 

Aktiv bruk av Teams, mail, Skype osv. kan være gode erstatninger for fysiske møter.

 

Anbefalinger om bruk av hjemmekontor er i all hovedsak knyttet til smitterisiko på overfylt kollektivtransport til og fra jobb. Ansatte som utsettes for smitterisiko på reise til og fra jobb, kan ta dette opp med sin leder for vurdering av fleksibelt tidspunkt for reise til og fra jobb, eller bruk av hjemmekontor. Leder vurderer hvorvidt slike tiltak for den enkelte er forenlige med forsvarlig drift.

 

Enhetene skal legge til rette for lavest mulig smittepress i sine tjenester gjennom tiltak som:

-Legge til rette for, og ha fokus på god håndhygiene og unngå unødvendig nærkontakt med andre (håndhilsing osv)

-Legge aktiviteter utendørs der det kan gjøres i en fornuftig sammenheng (f.eks. kroppsøving i skolene og utetid i barnehager)

-Elever som har luftveisplager (hoste, sår hals ol.) skal ikke delta i fysisk aktivitet på skolen