Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsstønad

Generelt

Hensikt 

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Som omsorgsyter har man dog ikke lovfestet rett til omsorgsstønad. Det bemerkes at omsorgsstønad ikke gir godtgjøring time for time. 

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i den konkrete saken.   

Det er rimelig å forvente at personer uten omsorgsplikt yter noe hjelp og støtte til sine nærstående når det trengs. Det er med andre ord ikke slik at ethvert omsorgsarbeid vil være særlig tyngende.   

 

Kriterier / vilkår 

 • Søker må bo i Rælingen kommune. Søknad kan fremsettes av både omsorgsmottaker og omsorgsyter. 

 • Det særlig tyngende omsorgsarbeidet må være vurdert til klart å overstige det som anses som normalt omsorgsarbeid.  

 • Behov for helse- og omsorgstjenester skal være kartlagt etter søknad og vurdert som helt nødvendige etter en individuell faglig vurdering. Følgende er momenter som tas i betraktning når du søker: 

  • om den særlig tyngende omsorgen har vart over lang tid 

  • om det utføres mange timer per uke med omsorgsarbeid 

  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 

  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid og avbrudd i nattesøvn 

  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

  • om det er behov for omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden 

  • om du har omsorg for mer enn én person 

 • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette først. Hjelpestønad skal dekke det samme behovet, og skal være tildelt før omsorgsstønad vurderes innvilget. Dersom man i tillegg oppfyller vilkårene for omsorgsstønad vil beregningen bli sett i sammenheng med tildelt hjelpestønad. 

 • Hvis omsorgsarbeidet gjelder barn under 18 år vil det som oftest være slik at det skal være tildelt høyeste sats hjelpestønad før omsorgsstønad eventuelt tildeles. 

 • Det kan ikke søkes om etterbetaling av omsorgsstønad fra før søknadstidspunktet. 

 

Hjemmel 

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a annet ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og § 2-8 (tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver) 

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (kommunens ansvar ovenfor pårørende) og § 4-1 (at tjenestene skal være forsvarlige). 

 

Hvem kan få tjenesten 

De som etter kriteriene har særlig tyngende omsorgsarbeid, og som er innvilget hjelpestønad, kan vurderes etter søknad. 

Omsorgsstønad er ikke en kompensasjon for eventuell tapt arbeidsinntekt. 

  

Tjenestens innhold 

Økonomisk stønad 

Kommunen gjør jevnlige vurderinger av behov og tilbud, og vedtak om omsorgsstønad kan bli endret som en følge av dette. 

 

Betaling 

Omsorgsstønad er en gratis tjeneste for den omsorgstrengende. 

 

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen 

 • Søknadskjema finner du på Rælingen kommunes nettsider;  https://www.ralingen.kommune.no/tjenestekontoret-for-helse-og-omsorg.296140.no.htm 

 • Søknaden sendes til: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO), postboks 100, 2025 Fjerdingby. 

 • Når søknaden er mottatt ved THO, blir du kontaktet for en kartleggingssamtale der ressurser og utfordringer belyses. Det legges vekt på brukermedvirkning. 

 • Etter samtykke fra deg, innhentes de opplysningene som er nødvendige for å belyse saken. Dette vil danne grunnlag for en vurdering om vilkår for rett til tjenester er oppfylt. En faglig vurdering av nødvendighet og forsvarlighet danner grunnlag for vedtak. I vedtaket skal en begrunnelse for innvilgelse eller avslag framkomme.  

 • Kommunen skal behandle saken i løpet av 4 uker. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker får du skriftlig beskjed om grunnen til dette, og får opplyst når vedtak kan forventes å foreligge. 

 • Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Informasjon om klageadgang medfølger vedtaket. 

 

Hva kan du forvente av oss? 

Du kan forvente at vi 

 • Fatter et vedtak i tråd med forvaltningsloven, pasient- og brukerettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven 

 • Gir deg tilstrekkelig informasjon om prosessen 

 • Etterlever verdiene respekt, ansvarlighet og redelighet 

 • Samarbeider tverrfaglig og overholder taushetsplikten 

 

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du 

 • Samtykker til nødvendig samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser 

 • Følger opp plikten til å melde ifra til tjenestekontoret for helse og omsorg ved endringer i for eksempel hjelpestønad, funksjonsnivå, annet tjenestetilbud eller livssituasjon 

 • Går i dialog med kontaktperson ved tjenestekontoret ved helse og omsorg, ved utfordringer i tjenesten 

 

 

Kontakt

Avdeling: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Tjenesten oppdatert: 24.03.2021 10:34