1. gangsbehandling 18.09.2018

2.gangsbehandling 04.06.2019 og kommunestyrebehandling 12.06.2019


02 Reguleringsplan for Hansefellåsen, 28.08.2018
03 Reguleringsbestemmelser for Hansefellåsen 28.08.2018
04 Planbeskrivelse, 28.08.2018
05 Vurdering av naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Hansefellåsen, 17.08.2018
06 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune, konsekvensvurdering naturmangfold, mars 2017
07 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen - Rælingen kommune, tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for rv. 120, 25.06.2018
08 Beregning av overvann sedimentasjonsanlegg, 22.05.2018
09 Ravinekartlegging i Rælingen kommune, BioFokus. 17.01.2018
10 ROS-analyse, 20.06.2018
11 Skisse gangforbindelser, 12.12.2016
12 Hellingskart, 12.12.2016
13 Høydelagskart, 12.12.2016
14 Lengdeprofil turvei GTV1, 22.06.2018
15 Normalprofiler for veier, sist rev. 28.08.2018
16 Teknisk plan for nytt kryss, 24.05.2017
17 Uttalelse fra SVV til teknisk plan for nytt kryss med fv. 120, 29.06.2018
18 Trafikkanalyse, 20.10.2016
19 Trafikknotat atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, 27.02.2018
20 Geoteknisk notat, 05.11.2016
21 Geoteknisk rapport, 18.04.2017
22 Støyrapport, 15.12.2016
23 Overvannsnotat Hansefellåsen, sist rev 28.08.2018
24 VA-rapport tilkobling vann, 04.05.2018
25 VA-notat rammeplan Hansefellåsen, 20.06.2018
26 Rammeplan vann og avløp, 23.05.2018
27 Papport arkeologiske registreringer, 08.09.2016
28 Innspill samlet for Hansefellåsen, 04.09.2018


02 Reguleringsplan for Hansefellåsen, 22.05.2019
03 Reguleringsbestemmelser for Hansefellåsen, 22.05.2019
04 Planbeskrivelse, 28.08.2018, revidert 22.05.2019
05 Vurdering av naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Hansefellåsen, 10.05.2019
06 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune, konsekvensvurdering naturmangfold, mars 2017
07 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen - Rælingen kommune, tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for rv. 120, 25.06.2018
08 Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av Hansefellåsen, revidert 13.02.2019
09 Ravinekartlegging i Rælingen kommune, BioFokus. 17.01.2018
10 ROS-analyse, 20.06.2018
11 Skisse gangforbindelser, 12.12.2016
12 Hellingskart, 12.12.2016
13 Høydelagskart, 12.12.2016
14 Lengdeprofil turvei GTV1, 22.06.2018
15 Normalprofiler for veier, sist rev. 28.08.2018
16 Teknisk plan for nytt kryss, 15.12.2016, rev. 22.03.2019  
17 Uttalelse fra SVV til revidert teknisk plan for nytt kryss med fv. 120, 28.03.2019
18 Trafikkanalyse, 20.10.2016
19 Trafikknotat atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, 27.02.2018
20 Geoteknisk notat, 05.11.2016
21 Geoteknisk rapport, 18.04.2017
22 Støyrapport, 15.12.2016
23 Overvannsnotat Hansefellåsen, sist rev. 24.04.2019 
24 VA-rapport tilkobling vann, 04.05.2018
25 VA-notat rammeplan Hansefellåsen, 20.06.2018
26 Rammeplan vann og avløp, 23.05.2018
27 Papport arkeologiske registreringer, 08.09.2016
28 Innkomne merknader og innsigelser - samlet