1.gangsbehandling 21.08.2018

 2.gangsbehandling 12.11.2019 og kommunestyrebehandling 11.12.2019

02 Reguleringskart_06.07.18

03 Reguleringsbestemmelser

04 Dammensvika planbeskrivelse_16.07.18

05 Resyme av innkomne merknader med plankonsulents merknader PDF document ODT document

06 Illustrasjonsplan_25.06.18

07 Dammensvika_kunngjøringsannonse

08 Geoteknisk notat 1

09 Geoteknisk notat 2

10 Geoteknisk notat 3

11 Fagrapport overvann og VA

12 Naturmangfoldsrapport

13 ROS-analyse

14 Trafikkanalyse

15 Møtereferat - møte med Statens vegvesen 13.04.18

16 Kvalitetsprogram Dammensvika_160718

17 Støyutredning Dammensvika_29.06.18

18 Sol og skyggestudie_21.06.18

 

01. Reguleringskart, datert 21.10.2019

02. Bestemmelser, datert 23.10.2019

03. Planbeskrivelse, datert 22.10.2019

04. Illustrasjonsplan, datert 07.05.2019

05. ROS-analyse, datert 08.08.2018

06. Geoteknisk vurdering, datert 30.07.2018

07. Geoteknisk vurdering, datert 31.07.2018

08. Ingeniørgeoteknisk vurdering, datert 06.08.2018

09. Støyutredning, datert 29.06.2018

10. Trafikkanalyse, datert 18.02.2019

11. Utredning naturmangfold, datert 08.08.2018

12. Fagrapport overvann og VA, datert 31.07.2018

13. Sol- og skyggestudie, datert 13.09.2019

14. Kvalitetsprogram, datert 14.09.2019

15. Teknisk plan, datert 19.02.2019, revidert 14.05.2019

16. Kommunedirektørens kommentarer til innkomne innspill og merknader ved offentlig ettersyn

17. Innkomne innspill og merknader ved offentlig ettersyn samlet

18. Innspill fra 42 boenheter som blir direkte berørt av Dammensvika