Vedtak og konsept

PS 22/27 Ombygging av rådhuset - valg av konsept

Kommunestyrets behandling av sak 27/2022 i møte den 16.03.2022:

Behandling Ordfører fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Innstillingspunkt to tillegges følgende setning: Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt investeringsportefølje Votering: Innstilling fra formannskapet med tilleggsendring fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak 1. Ombygging av rådhuset planlegges i tråd med konseptet som beskrevet i denne saken.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfasen for ombygging av rådhuset innenfor en kostnadsramme 1 mill. kroner. Midlene disponeres innenfor totalrammen for prosjektet i vedtatt investeringsportefølje.

Se mer:

Ombygging av rådhuset - valg av konsept