Innhold av olje i avløpsvann som føres inn på kommunal avløpsledning, skal ikke overstige 50 mg/L per liter avløpsvann. Oljeutskilleren må kunne rense avløpsvannet slik at kravet oppfylles.

Hvem må ha oljeutskiller?

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentarl for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil og kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

  • Parkeringshus, garasjeanlegg med tilgang til vann, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres kommunalt nett
  • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
  • fjernvarmesentraler
  • avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
  • transportvirksomhet
  • vask av forskalingsutstyr

Krav til drift av oljeutskilleranlegg

Se miljødirektoratets veileder for drift av oljeutskillere: Faktaark M-30/2013

Søknadsskjema for påslipp og/eller utslipp av oljeholdig avløpsvann.