Kan jeg parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta når det er satt opp skilt «Parkering forbudt»?

Nei. Skiltet gjelder på hele vegens «konstruksjon» og parkeringsforbudet gjelder derfor også på vegskulder og i grøft.

 

Hva er en «parkering forbudt sone»?

Det er et skilt som angir at det er parkering forbudt innenfor et område. Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt "slutt på parkeringssone". Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

 

Kan jeg parkere så lenge jeg vil med en uregistrert motorvogn på offentlig veg?

Nei. Man kan stå med uregistrert motorvogn på offentlig veg i 14 dager. Etter 14 dager må motorvognen fjernes, dette er et absolutt krav og det vil ikke ha noe å si om bilen har vært flyttet på i perioden den står parkert langs offentlig vei.

 

Hva er en parkering?

En parkering er:

"Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing".

 

Hvor langt gjelder et parkeringsregulerende skilt?

Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt. Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

 

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

Kan jeg parkere på en bussholdeplass?

 

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass

 

Hvor nært et veikryss kan man parkere?

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

 

Hvor mye kan man få i «bot»?

Det kommer an på hvilken overtredelse som gjelder. Parkeringsgebyr er på kr 900 og ilegges ved brudd på trafikkreglene eller skiltforskriften. (parkering forbudt, nærmere kryss enn 5 meter osv.) En kontrollsanksjon er på kr 330, kr 660 eller kr 990 og ilegges ved brudd på parkeringsforskriftens bestemmelser.

 

Hvilke regler gjelder for ladbar motorvogn?

På steder hvor det er skiltet med "ladbar motorvogn under lading mot betaling" er det krav til at man både må lade og betale for strømmen. Avgiften betales via app fra EasyPark. Takstgruppe er satt opp på stedet. Avgiften er for tiden 10 kr timen, alle dager og heledøgnet. For uten dette kan man parkere gratis på de øvrige kommunale parkeringsplassen i kommunen. 

 

Hvor melder man feil på ladeboks?

Feil på ladebokser meldes inn til parkering@ralingen.kommune.no