Handlingsplan mot støy utarbeides hvert 5 år. Foreliggende handlingsplan erstatter tidligere kommunale handlingsplaner mot støy for perioden 2013-2018. For Rælingen kommune er dette Temaplan mot støy- Rælingen kommune 2013-2018 vedtatt 16.10.2013, se vedlegg.

Som største kommune har Oslo koordineringsansvaret for den samlede rapporteringen fra strategisk støykartlegging og for den samlede handlingsplanen mot støy i byområdet. Ansvaret er lagt til Bymiljøetaten ved miljødivisjonen.

Offentlig høring:

Innspill til handlingsplanen gis innen 01.09.2018.

Alle innspill sendes Bymiljøetaten i Oslo kommune:

På e-post:  postmottak@bym.oslo.kommune.no

Eller pr post: Postboks 636 Løren, 0507 Oslo,

merk innspillet med saksnr. 18/06018

Bymiljøetaten vil videreformidle innspill til rett anleggseier for vurdering og eventuell innarbeiding. Handlingsplanen vil bli oversendt til Fylkesmannen og Miljødirektoratet innen 1.oktober 2018.

Politisk behandling vil skje etter oversending til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Vedlegg

Handlingsplan mot støy - Oslo byområde - 2018-2023

Temaplan mot støy- Rælingen kommune 2013-2018