Planprogram for kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2033 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Rælingen kommunestyre 24.03.2021 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-13. Med dette varsles planoppstart.

Planprogrammet redegjør for innholdet i kommende plan og er ment å gi oversikt over sentrale utviklingstrekk og temaområder for planen, samt prosess og medvirkning i planarbeidet. Formålet med planen er å legge grunnlaget for en helhetlig og hensiktsmessig utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i neste planperiode. Planen vil få tittelen «Mangfold i aktiviteter».

Høringsperioden for planprogrammet er frem til 20. mai 2021.

Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Merknader og innspill merkes med saksnummer 2021/4852.

På bakgrunn av innkomne uttalelser og innspill vil kommunestyret fastsette endelig planprogram.

Vedlegg:

Saksframlegg Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2033.PDF

Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2033.PDF

Saksprotokoll KST 15-2021 Planprogram KDP IFF.PDF