Kommunedelplanen er en tematisk plan og skal være retningsgivende for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i årene som kommer. Planen beskriver status og utviklingstrekk innenfor fagfeltet og inneholder målsetninger og strategier for arbeidet de kommende årene. Planen synliggjør investeringsbehovet for den kommende perioden, samt mulige drifts- og administrative tiltak. Som vedlegg til planen følger Rælingens første sti- og løypeplan. Sti- og løypeplanen skal sikre at det er gjennomtenkt hvilke ferdselsårer som skiltes og merkes, hvilke som videreutvikles og hvilke som av ulike grunner ikke videreutvikles eller tilrettelegges.

Kommunedelplanen med tilhørende vedlegg skal være et verktøy for å skape forutsigbarhet for kommunens innbyggere, lag og foreninger. Kommunedelplanen har tittelen «Mangfold i aktiviteter». Det skal gjenspeiles i både variasjon i tilbud og bredde i brukergruppene i kommunen.

Har du innspill?

Merknader og innspill til kommunedelplanen kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks100, 2025 Fjerdingby.

Merknader og innspill merkes med saksnummer 2021/4852. Frist 18. november 2022

Hva skjer etter høring?

Alle merknader og innspill vil bli gjengitt og vurdert. Vurderingen av innspill vil fremgå ved kommunestyrets fastsettelse av kommunedelplanen.

Vedlegg:

Saksutredning

Protokoll kommunestyremøte 14.09.2022

Høringsutkast Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2034

Høringsutkast Sti- og løypeplan

Oversikt over kommunale investeringer til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2013-2021