Hensikten med utbyggingsavtalen er å fremforhandle avtale om gjennomføring av utbyggingen av område F5 på Hektneråsen med utbygger. Avtalen skal i hovedsak avklare forhold om teknisk infrastruktur.

Forslag til utbyggingsavtale og saksdokumenter er også tilgjengelig på Rælingen rådhus.

Merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 15. mars 2019. Merknaden merkes med saksnummer 2016/1705.


Vedlegg:

Saksutredning og protokoll fra planutvalget

Vedlegg 1 Forslag til utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen, datert 11.01.2019

Vedlegg 2 Forslag til bestemmelser til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen, datert 08.01.2019