Planutvalget i Rælingen har i møte 07.09.2021, vedtatt at forslag til utbyggingsavtale for Hansefellåsen sør skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med utbyggingsavtalen er å avklare hvilke rettigheter og plikter utbygger og kommunen har i forbindelse med bygging av teknisk infrastruktur ved utbygging av boliger på Hansefellåsen sør. Avtalen skal i hovedsak avklare forhold vedrørende kommunal infrastruktur.

Vedlegg:

Saksframstilling med vedtak
Utbyggingsavtale for Hansefellåsen sør, datert 01.07.2021
Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør, datert 12.11.2020
Planbestemmelser, sist rev. 30.11.2020
VA-rammeplan, sist rev. 17.03.2021
Kart med markert pumpestasjon PA 14 og 15
Kommunens mal for sikring av rettigheter til infrastruktur
Mal justeringsavtale 06.11.2020

 

Merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Merknader til utbyggingsavtalen må sendes innen 19. oktober 2021. Merknaden merkes med saksnummer 2021/1797.