Planutvalget i Rælingen har i møte 08.06.2021, vedtatt at forslag til utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei fra Borgensberget til Nyland skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med utbyggingsavtalen er å avklare hvilke rettigheter og plikter utbygger og kommunen har i forbindelse med bygging av teknisk infrastruktur ved utbygging av boligblokker på Borgen og gangvei fra Borgensberget til Nyland. Avtalen skal i hovedsak avklare forhold om kommunal infrastruktur.

Vedlegg:

Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Forslag til utbyggingsavtale, datert 25.05.2021
Detaljreguleringsplan for Borgen, datert 06.05.2021
Bestemmelser for Borgen, datert 06.05.2021
Detaljreguleringsplan for Gangvei til Nyland, vedtatt 16.09.2020
Bestemmelser for Gangvei til Nyland, vedtatt 16.09.2020
Overordnet VA- og OV-notat, datert 12.04.2021
Overordnet VA og OV-plan, datert 18.01.2021
Mal for justeringsavtale, datert 06.11.2020
Kommunens mal for sikring av rettigheter til infrastruktur

 

Merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 6. august 2021.  Merknaden merkes med saksnummer 2021/3512.