Planutvalget i Rælingen har i møte 18.09.2018, vedtatt at forslag til områdereguleringsplan for Hansefellåsen skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse i form av eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Det planlegges for et sted mellom 250 – 400 boenheter innenfor planområdet. Det foreslås ny hovedadkomst fra fv. 120 – Nedre Rælingsveg i sørøst.

Deler av LNF-området innenfor markagrensa er innlemmet i planen på grunn av at det planlegges en turvei fra Hansefellåsen til Marikollen og nye Fjerdingby sentrum.

Området Hansefellåsen ligger sør for nye Fjerdingby sentrum mellom fv. 120 og Marka.


01 Samlet saksframlegg med protokoll fra planutvalget
02 Reguleringsplan for Hansefellåsen, 28.08.2018
03 Reguleringsbestemmelser for Hansefellåsen 28.08.2018
04 Planbeskrivelse, 28.08.2018
05 Vurdering av naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Hansefellåsen, 17.08.2018
06 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune, konsekvensvurdering naturmangfold, mars 2017
07 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen - Rælingen kommune, tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for rv. 120, 25.06.2018
08 Beregning av overvann sedimentasjonsanlegg, 22.05.2018
09 Ravinekartlegging i Rælingen kommune, BioFokus. 17.01.2018
10 ROS-analyse, 20.06.2018
11 Skisse gangforbindelser, 12.12.2016
12 Hellingskart, 12.12.2016
13 Høydelagskart, 12.12.2016
14 Lengdeprofil turvei GTV1, 22.06.2018
15 Normalprofiler for veier, sist rev. 28.08.2018
16 Teknisk plan for nytt kryss, 24.05.2017
17 Uttalelse fra SVV til teknisk plan for nytt kryss med fv. 120, 29.06.2018
18 Trafikkanalyse, 20.10.2016
19 Trafikknotat atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, 27.02.2018
20 Geoteknisk notat, 05.11.2016
21 Geoteknisk rapport, 18.04.2017
22 Støyrapport, 15.12.2016
23 Overvannsnotat Hansefellåsen, sist rev 28.08.2018
24 VA-rapport tilkobling vann, 04.05.2018
25 VA-notat rammeplan Hansefellåsen, 20.06.2018
26 Rammeplan vann og avløp, 23.05.2018
27 Papport arkeologiske registreringer, 08.09.2016
28 Innspill samlet for Hansefellåsen, 04.09.2018

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 9. november 2018. Merknaden merkes med saksnummer 2016/191.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
Plandokumentene er også tilgjengelig på Rælingen rådhus.
 

Spørsmål kan stilles til saksbehandler Eva G. Pettersen på e-post: eva.pettersen@ralingen.kommune.no