Planutvalget i Rælingen har vedtatt at forslag til områdereguleringsplan for Dammensvika skal legges ut til offentlig ettersyn, i møte 21.08.2018.

Forslag til områdereguleringsplan for Dammensvika legger til rette for en utvikling av planområdet med høy utnyttelse og urban bebyggelse. Planforslaget legger til rette for ca. 400 boliger, samt arealer for kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting.

Planforslaget innebærer opparbeidelse av et gatetun som et sentralt plassrom i området. Her vil det være mulighet for svært begrenset bilkjøring, men prioritert for myke trafikanter samt møteplasser og opphold. I tillegg planlegges det et sentralt grønt uterom, og bruk av takterrasser som solrike uteoppholdsareal.

Planforslaget legger opp til å flytte dagens avkjørsel fra fylkesveien østover. Dette er for å unngå at de største mengdene biltrafikk kjører gjennom området og gatetunet. Biltrafikken vil ledes inn i parkeringskjellere, og videre østover for eksisterende boliger øst for tunnelen.

For alle feltene er det krav om detaljregulering før det kan bygges ut.

Vedlegg:

01 Saksfremlegg med protokoll

02_Reguleringskart

03_Reguleringsbestemmelser

04_Dammensvika planbeskrivelse

05 Resyme av innkomne merknader med plankonsulents merknader

06 Illustrasjonsplan

07 Dammensvika_kunngjøringsannonse

08 Geoteknisk notat 1

09 Geoteknisk notat 2

10 Geoteknisk notat 3

11 Fagrapport overvann og VA

12 Naturmangfoldsrapport

13 ROS-analyse

14 Trafikkanalyse

15 Møtereferat - møte med Statens vegvesen 13.04.18

16 Kvalitetsprogram Dammensvika

17 Støyutredning Dammensvika

18 Sol og skyggestudie

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 14. oktober 2018. Merk merknaden med saksnummer 2016/1101.

Spørsmål kan stilles til kommunens kontaktperson, Ingvild Rønning Johansen, på e-post ingvild.ronning.johansen@ralingen.kommune.no.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.