Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 - 2028 vil inngå i kommunens styringssystem og skal legges til grunn, og gi føringer for, kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighets- og virksomhetsutøvelse.

 

Planen er en tematisk kommunedelplan og består av en plandel og en tiltaksdel. Plandelen viser status og utfordringsbilde kommunen jobber ut ifra, gir en beskrivelse av hvilke områder kommunen skal jobbe med, og hvilke målsettinger kommunen skal jobbe mot. Kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er for planperioden delt inn i fem temaområder:

  • Nærmiljø

  • Idrettsanlegg

  • Friluftsliv

  • Fysisk aktivitet

Tiltaksdelen består av tiltak knyttet til de fire temaområdene.

 

Planforslaget blir med dette lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. Plandokumentene kan også fås ved henvendelse til kommunens servicetorg på rådhuset.

 

Merknader til planforslaget sendes til:

Rælingen kommune,
v/avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Postboks 100,
2025 Fjerdingby,

eller

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no.

Konvolutten eller e-posten merkes: kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Frist for merknader og innspill: 28. april 2017

Etter høringen tas det sikte på endelig planvedtak i kommunestyret i juni.

 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - bakgrunnsdel

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - tiltaksdel