Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget 25.01.2022 der den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10.

Hensikten med planforslaget for Tjonåsen er å legge til rette for bygging av frittliggende småhusbebyggelse med 67 eneboliger og 28 boenheter i tomannsboliger, totalt 95 boenheter, med tilhørende grønt/fellesarealer og teknisk infrastruktur. Det reguleres undergang under fv. 120 mot Nordby skole, samt samlevei med fortau opp til boligområdet på Tjonåsen og nytt kryss med fv. 120, Nedre Rælingsveg. Planområdet ligger på Nordby sør i Rælingen kommune og utgjør totalt ca. 175 dekar.


Vedlegg
Saksutredning og protokoll fra planutvalget
Vedlegg 1 Plankart, datert 05.01.2022
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 05.01.2022
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 10.01.2022
Vedlegg 4 Informasjonskart, datert 25.10.2021
Vedlegg 5 Illustrasjonsplan, datert 25.10.2021
Vedlegg 6 ROS-analyse for Tjonåsen 21.12.2021
Vedlegg 7 Foreløpig Matjordplan for Tjonåsen, datert 07.01.2022
Vedlegg 8 Plan - erstatning - jordbruksareal, 23.06.2021
Vedlegg 9 Illustrasjonsperspektiver nær- og fjernvirkning
Vedlegg 10 Sol- og skygge-studie
Vedlegg 11 Skråningsanalyse - kart
Vedlegg 12 Tomtetabell - MUA, datert 03.01.2022
Vedlegg 13 Snitt gjennom boligfelt
Vedlegg 14 Støyrapport - Tjonåsen, datert 28.09.2021
Vedlegg 15 Vedlegg til støyrapport - støykart
Vedlegg 16 VVA-notat for Tjonåsen, datert 04.01.2022
Vedlegg 17 Tekniske planer - Tjonåsen, datert 20.12.2021
Vedlegg 18 Trafikkutredning fra COWI, datert 20.09.2019
Vedlegg 19 Teknisk plan - fylkesveien, 20.12.2021
Vedlegg 20 Overvannshåndtering - notat, datert 04.01.2022
Vedlegg 21 Bekkevurdering - erosjonssikring, datert 04.01.2022
Vedlegg 22 Geoteknisk notat - områdestabilitet - RIG02,  datert 29.09.2021
Vedlegg 23 Geoteknisk datarapport, datert 04.01.2019
Vedlegg 24 Arkeologisk registreringsrapport, datert 08.01.2019
Vedlegg 25 Kartlegging biologisk mangfold - notat, datert 07.01.2022 
Vedlegg 26 Resyme av innspill og kommentarer fra forslagsstiller, datert 10.01.2022
Vedlegg 27 Sammenstilling av innspill ved varsling

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 21. mars 2022. Merknaden merkes med saksnummer 2021/3594.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.