Planutvalget i Rælingen har i møte 18.09.18, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av fire tomannsboliger. To av tomannsboligene foreslås med adkomst fra Opsalvegen. Mens de to resterende foreslås med adkomst fra ny felles adkomstvei fra Opsalvegen. Veiforbindelsen mellom Opsalvegen og fylkesvei 120 foreslås regulert til offentlig turvei og offentlig gangvei. Gangveien blir kjørbar for boligeiendommene som har adkomst via denne i dag.

1. Saksutredning og protokoll fra planutvalget
2. Plankart, datert 03.09.2018
3. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.2018
4. Planbeskrivelse, datert 03.09.2018
5. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 03.09.2018
6. Notat om grunnforhold, datert 16.06.2018
7. Brannsikkerhetsstrategi, datert, 05.07.2016, revidert 25.06.2018
8. Branntegning, datert 05.07.2016, revidert 25.06.2018
9. Støyrapport, revidert 19.04.2018
10. Sol og skygge, datert 20.06.2018
11. Lengdeprofiler, datert 26.06.2018
12. Illustrasjonsplan, datert 26.06.2018
13. MUA-beregning, datert 26.06.2018
14. Situasjonsplan, datert 26.06.2018

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 09. november 2018. Merknaden merkes med saksnummer 2016/1705.

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål kan stilles til saksbehandler Marianne Martin på e-post
marianne.martin@ralingen.kommune.no.