Reguleringsplanen ble behandlet i planutvalget 22.02.2021 der den ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11. Plandokumentene er endret i henhold til vedtaket i planutvalget før utleggelse til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for to boligblokker på inntil 4 etasjer med felles takterrasser og garasjekjellere, og inntil 16 boenheter totalt (8 boenheter pr blokk), samt tilhørende uteoppholdsarealer, nærlekeplass og støyskjerm med vedlikeholdsareal. Planområdet ligger mellom Nedre Rælingsveg (Fv. 120) og Strandvegen, og har adkomst via Strandvegen, ca. 1 km sør for Rælingstunnelen. Planområdet er på ca. 4,6 dekar.
 

Vedlegg:

Saksutredning med protokoll fra planutvalget
1 Plankart, datert 28.01.2021
2 Planbestemmelser, datert 10.02.2021
3 Planbeskrivelse, datert 10.02.2021
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 10.02.2021
5 Illustrasjonsplan, datert 28.01.2021
6 MUA-kart, datert 28.01.2021
7 Snitt A-D illustrasjonsplan, datert 28.01.2021
8 Plantegninger, snitt og fasader bygg, datert 14.01.2021
9 3D-Perspektiver, datert 28.01.2021
10 Sol- og skyggedokumentasjon, datert 10.02.2021
11 Teknisk plan, datert 19.07.2018, (rev. 05.03.2020)
12 Geoteknisk rapport, datert 30.06.2017
13 Støyrapport, datert 14.12.2020
14 Renovasjonsteknisk plan, datert 03.12.2020
15 VA-plan, datert 27.01.2021
16 Plan for overvannshåndtering, datert 28.10.2019 (rev. 04.02.2021)
17 Innkomne innspill - samlet

 

Merknader til planforslaget kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 19. april 2021. Merknaden merkes med saksnummer 2021/3936.
 

Alle merknader vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.